اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش سوم

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش سوم

8- کلمه arrive به معنای رسیدن به جائی است. حرف اضافه مختص این فعل در زبان انگلیسی at است نه in. بنابراین

نگوئیم: we arrived to the village at night

بلکه باید بگوئیم: we arrived at the village at night

تبصره: حرف اضافه in به همراه arrive در مورد کشورها و شهرهای بزرگ به کار میرود، به طور مثال،

Mr. Smith has arrived in London (New York, India, Tabriz, etc.)

9- کلمه ashamed به معنای شرمنده است. حرف اضافه این کلمه of  است نه from. بنابراین

نگوئیم: he is now ashamed from his conduct

بلکه باید بگوئیم: he is now ashamed of his conduct 

تبصره: نباید ترکیب ashamed of را در معنای shy یعنی خجالت کشیدن به کار برد. بنابراین

به جای I am ashamed of my teach  باید گفت I am shy of my teacher

10- کلمه believe به معنای اعتقاد داشتن است. حرف اضافه این فعل in  است نه to. بنابراین

نگوئیم: Christians believe to Jesus Christ

بلکه باید بگوئیم: Christians believe in Jesus Christ

تبصره: فعل to believe in به معنای ایمان داشتن به چیزی است درحالی که to believe بدون in به معنای درست دانستن چیزی است. به طور مثال،

I quite believe what he says.

11- کلمه benefit به معنای سود بردن و منتفع شدن است. حرف اضافه آن by است نه from. بنابراین

نگوئیم: she has benefited from the change

بلکه باید بگوئیم: she has benefited by the change

تبصره: درصورتی که benefit به عنوان مکمل یک فعل ترکیبی با کلمات get یا derive به کار رود حرف اضافه from باید استفاده شود:

She got (or derived) much benefit from the change.

12- کلمه boast به معنای بالیدن به چیزی یا کسی است. حرف اضافه این کلمه about است نه for. بنابراین

نگوئیم: he boasted for his riches

بلکه باید بگوئیم: he boasted of (or about) his riches

Published on 2016-12-12 11:30:08

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing