اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش چهارم

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش چهارم

 

13- کلمه careful به معنای مراقب بودن از چیزی یا کسی است. جرف اضافه این کلمه of است نه for. بنابراین

نگوئیم: he is very careful for his health     

بلکه باید بگوئیم: he is very careful of his health

14- کلمه come یا go به معنای آمدن و رفتن با وسیله ای یا با پای پیاده است. اگر آمدن و رفتن با وسیله مانند train و امثالهم انجام شود باید از حرف اضافه by استفاده شود نه with. بنابراین

نگوئیم: he came with the train yesterday

بلکه باید بگوئیم: he came by train yesterday

تبصره: ما میگوئیم:

By train, by tram, by boat, by aeroplane, on a bus, by motor-car or in a motor-car, by taxi or in a taxi, in a cab, in a carriage, on horseback, on a donkey, on a bicycle, on foot;

15- کلمه complain به معنای شاکی بودن از چیزی یا کسی است. حرف اضافه اختصاصی این کلمه of است نه for. بنابراین

نگوئیم: many people complain for the heat

بلکه باید بگوئیم: many people complain of the heat

16- کلمه composed به معنای متشکل یا تشکیل شده از است. حرف اضافه این کلمه of  است نه from. بنابراین

نگوئیم: our class is composed from thirty boys

بلکه باید بگوئیم: our class is composed of thirty boys

17- کلمه confidence به معنای اعتماد به چیزی یا کسی است. حرف اضافه این کلمه in است نه to . بنابراین

نگوئیم: I have great confidence to him

بلکه باید بگوئیم: I have great confidence in him

تبصره: اصطلاح in confidence یعنی به طور خصوصی و محرمانه: let me tell you something in confidence

Published on 2016-12-12 11:33:33

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing