اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش پنجم

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش پنجم

 

18- کلمه conform به معنای همنوائی و موافقت کردن است. حرف اضافه این کلمه، to است نه with. بنابراین

نگوئیم: we must conform with the rules

بلکه باید بگوئیم: we must conform to the rules

تبصره: اما کلمه comply که مترادف conform است، باید با حرف اضافه  with به کار رود: we will comply with your request

19- کلمه congratulate به معنای تحنیت و تبریک گفتن است. حرف اضافه این کلمه on است نه for. بنابراین

نگوئیم: I congratulate you for your success

بلکه باید بگوئیم: I congratulate you on your success

20- کلمه consist به معنای متشکل از چیزی است. حرف اضافه مختص این کلمه of  است نه from. بنابراین

نگوئیم: a year consists from twelve months

بلکه باید بگوئیم: a year consists of twelve months

تبصره: باید بسیار دقت شود که کلمه consist هرگز به صورت مجهول به کار برده نشود.

21- کلمه covered به معنای پوشیده شده با است. حرف اضافه مختص این کلمه، with است نه by. بنابراین

نگوئیم: the mountains are covered by now

بلکه باید بگوئیم: the mountains are covered with snow

22- کلمه cure به معنای معالجه شدن یا شفا یافتن است. حرف اضافه این کلمه of است نه from. بنابراین

نگوئیم: the man was cured from his illness  

بلکه باید بگوئیم: the man was cured of his illness

تبصره: اما اگر کلمه cure به صورت اسمی به کار رفت باید با حرف اضافه for استفاده شود: there is no cure for that disease

Published on 2016-12-12 11:40:09

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing