اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش ششم

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش ششم

 

23- کلمه depend به معنای وابسته بودن به چیزی یا کسی است. حرف اضافه این کلمه، on یا upon است نه from. بنابراین،

نگوئیم: it depends from himself

بلکه باید بگوئیم: it depends on (or upon) himself

تبصره: کلمه rely در معنای تکیه داشتن، با همین حروف اضافه به کار می رو: I cannot rely on (or upon) him

24- کلمه deprive به معنای محروم بودن از است. حرف اضافه این کلمه of است نه from. بنابراین،

نگوئیم: he was deprived from his freedom

بلکه باید بگوئیم: he was deprived of his freedom

25- عبارت die of illness درست است نه die from illness. بنابراین

نگوئیم: Many people have died from his malaria

بلکه باید بگوئیم: Many people have died of his malaria

تبصره: فعل die بنا بر زمینه ای که به کار می رود ممکن است با حروف اضافه متفاوتی به کار رود

Men die of illness, Men die of hunger, Men die of thirst, Men die from wounds, Men die from overwork, Men die by violence , Men die by the sword, Men die by pestilence , Men die in battle, Men die in poverty, Men die for their country, Men die for a cause, Men die through neglect, Men die on the scaffold, Men die at stake

26- کلمه different به معنای متفاوت از است. حرف اضافه این کلمه، from است نه than. بنابراین

نباید بگوئیم: my book is different than yours

بلکه باید بگوئیم: my book is different from yours

27- کلمه disappointed به معنای مأیوس است. حرف اضافه این کلمه in است نه from. بنابراین

نباید بگوئیم: I was disappointed from his work

بلکه باید بگوئیم: I was disappointed in his work

تبصره: ما وقتی که انتظار یا تمنای چیزی را داریم ولی به آن نمی­رسیم، از آن disappointed in میشویم، ولی وقتی در راه رسیدن به چیزی شکست میخوریم از آن disappointed of میشویم.

Published on 2016-12-12 11:44:46

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing