اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش هفتم

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش هفتم

28- عبارت divide into parts درست است نه divide in parts . بنابراین

نگوئیم: I divided the cake in four parts

بلکه باید بگوئیم: I divided the cake into four parts

تبصره: اما یک چیز ممکن است نصف یا به دو نیم تقسیم شود که در این حالت میگوئیم

He divided the apple in half (or in two)

29- کلمه doubt به معنای شک و تردید درباره چیزی یا کسی است. حرف اضافه مختص این کلمه of یا about است نه for . بنابراین

نگوئیم: I have no doubt for his ability

بلکه باید بگوئیم: I have no doubt of (or about) his ability

تبصره: کلمه doubtful به معنای مشکوک با حرف اضافه of به کار می رود:

I am doubtful of his ability to pass

30- کلمه dressed به معنای داشتن لباس بر تن است. حرف اضافه مختص این کلمه برای مشخص کردن رنگ لباس in است نه with. بنابراین

نگوئیم: the woman was dressed with black

بلکه باید بگوئیم: the woman was dressed in black

تبصره: جمله the woman was in black هم درست است.

31- کلمه exception به معنای استثناء است. حرف اضافه این کلمه to است نه of. بنابراین

نگوئیم: this is an exception of the rule

بلکه باید بگوئیم: this is an exception to the rule

تبصره: اما برای اصطلاح به استثناءِ معادل with the exception of به کار برده می شود:

He liked all his studies with the exception of Latin

32- کلمه exchange به معنای مبادله یا معاوضه کردن است. حرف اضافه مختص این کلمه for است نه by. بنابراین

نگوئیم: they exchanged wheat by machinery

بلکه باید بگوئیم: they exchanged wheat for machinery

تبصره: این کلمه در قالب اصطلاح in exchange for هم به کار می رود:

He gave his old car in exchange for a new one.

33- کلمه fail به معنای شکست خوردن است. حرف اضافه این کلمه  in است نه from. بنابراین

نگوئیم: he failed from mathematics last year

بلکه باید بگوئیم: he failed in mathematics last year

Published on 2016-12-12 11:48:36

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing