اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش هشتم

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش هشتم

34-  کلمه full به معنای پر بودن از چیزی است. حرف اضافه این کلمه of است نه with یا from. بنابراین

نگوئیم: the jar was full with (or from) oil

بلکه باید بگوئیم: the jar was full of oil

تبصره: اما اگر کلمه fill به معنای فعلی پر شدن از  مدنظر باشد، حرف اضافه آن with است:

He filled the glass with water

35- عبارت get rid به معنای رها شدن از شر چیزی یا کسی است. حرف اضافه این عبارت، of است نه from. بنابراین

نگوئیم: I shall be glad to get rid from him

بلکه باید بگوئیم: I shall be glad to get rid of him

36- کلمه glad به معنای خوشحال بودن است. حرف اضافه این کلمه، of یا about است نه from یا with. بنابراین

نگوئیم: I am glad from (or with) the news

بلکه باید بگوئیم: I am glad of (or about) the news

تبصره: اگر کسی در نتیجه چیزی خوشحال است باید از حرف اضافه at استفاده کنیم:

He is glad at having received a good mark

37- کلمه good به معنای خوب بودن است. حرف اضافه آن at است نه in. بنابراین

نگوئیم: my brother is good in mathematics

بلکه باید بگوئیم: my brother is good at mathematics

تبصره 1: کلمات bad (بد)، clever (زیرک)،  quickسریع، slow (آهسته) و کلمات مشابه دیگر نیز با حرف اضافه at به کار می روند اما کلمه weak (ضعیف) با حرف اضافه in به کار می رود:

He is weak in grammar

تبصره 2: he is good in class به معنای این است که رفتار فرد مورد نظر در کلاس خوب است.

38- کلمه guard به معنای مواظب و مراقب بودن است. حرف اضافه این کلمه against است نه from. بنابراین

نگوئیم: you must guard from bad habits

بلکه باید بگوئیم: you must guard against bad habits

 

 

Published on 2016-12-12 11:50:51

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing