اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش نهم

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش نهم

 

39- کلمه guilty  به معنای مجرم بودن است. حرف اضافه این کلمه of است نه for. بنابراین

نگوئیم: he was found guilty for murder

بلکه باید بگوئیم: he was found guilty of murder

40- کلمه independent به معنای مستقل بودن است. حرف اضافه این کلمه، of است نه from. بنابراین

نگوئیم: he is independent from his parents

بلکه باید بگوئیم: he is independent of his parents

تبصره: اما در مورد dependent از حرف اضافه on استفاده میکنیم:

A child is dependent on its parents

41- کلمه indifferent به معنای بی تفاوت بودن است. حرف اضافه این کلمه to است نه for. بنابراین

نگوئیم: they are indifferent for politics

بلکه باید بگوئیم: they are indifferent to politics

42- کلمه insist به معنای اصرار کردن است. حرف اضافه این کلمه on است نه to. بنابراین

نگوئیم: he always insisted to his opinions

بلکه باید بگوئیم: he always insisted on his opinions

تبصره: اما کلمه persist به معنای ایستادگی با حرف اضافه in به کار می رود:

He persisted in his foolish ideas

43- کلمه interested به معنای علاقمند بودن است. حرف اضافه این کلمه in است نه for. بنابراین

نگوئیم: she is not interested for her work

بلکه باید بگوئیم: she is not interested in her work

تبصره: ترکیب take interest in هم در این مورد معمول است:

She takes a great interest in music

44- کلمه jealous به معنای حسود است. حرف اضافه این کلمه of است نه from. بنابراین

نگوئیم: he is very jealous from his brother

بلکه باید بگوئیم: he is jealous of his brother

Published on 2016-12-12 11:54:41

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing