اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش دهم

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش دهم

 

45- عبارت leave for a place درست است نه leave to a place. بنابراین

نگوئیم: they are leaving to England soon

بلکه باید بگوئیم: they are leaving for England soon

46- عبارت live on به معنای امرار معاش درست است نه  به معنای امرار معاش درست است نه live from. بنابراین

نگوئیم: he lives from his brother’s money

بلکه باید بگوئیم: he lives on his brother’s money

تبصره: همچنین اصطلاح feed on نیز به معنای امرار معاش است البته در معنای طبیعی آن یعنی تغذیه:

Some birds feed on insects

47- کلمه look به معنای نگاه کردن بر است. حرف اضافه این کلمه، at است نه to. بنابراین

نگوئیم: look to this beautiful picture

بلکه باید بگوئیم: look at this beautiful picture

تبصره: مترادفات و مشتقات این کلمه هم با حروف اضافه خاص خود به کار می روند:

Gaze at    خیره شدن به چیزی

Stare atخیره نگاه کردن به چیزی  

Look after مواظب کسی یا چیزی بودن  

Look for   دنبال چیزی گشتن

Look over   چیزی را آزمودن

Look into  چیزی را به دقت مورد بررسی قرار دادن

Look upon    مورد ملاحظه قرار دادن

Look down upon   دیدگاه سخیفی درباره چیزی داشتن

Look up to   احترام نهادن به چیزی

Look out for   به انتظار چیزی یا کسی بودن

Look forward to   با طیب خاطر و لذت به انتظار چیزی یا کسی بودن

Look to   درباره چیزی یا کسی دقت کردن

Published on 2016-12-12 11:59:40

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing