اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش یازدهم

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش یازدهم

 

48- کلمه married به معنای ازدواج کردن با کسی است. حرف اضافه این کلمه to است نه with. بنابراین

نگوئیم: she was married with a rich man

بلکه باید بگوئیم: she was married to a rich man

تبصره: کلمه engaged به معنای نامزد کسی بودن است. حرف اضافه این کلمه هم to است:

Miss Jones was engaged to Mr. Jones

49- کلمه opposite به معنای مقابل چیزی بودن است. حرف اضافه این کلمه to است نه from. بنابراین

نگوئیم: their house is opposite from ours

بلکه باید بگوئیم: their house is opposite to ours

50- عبارت pass by a place به معنای گذر کسی به جائی افتادن است. نگارش این عبارت به صورت pass from a place غلط است. بنابراین

نگوئیم: will you pass from the post office?

بلکه باید بگوئیم: will you pass by the post office?

51- عبارت  play for a team درست است نه play with a team. بنابراین

نگوئیم: he plays regularly with that team

بلکه باید بگوئیم: he plays regularly for that team

52- کلمه pleased به معنای راضی بودن از کسی یا چیزی است. حرف اضافه این کلمه with است نه from. بنابراین

نگوئیم: the teacher is pleased from me

بلکه باید بگوئیم: the teacher is pleased with me

تبصره: البته اگر موضوع رضایت ما یک اسم معنی یا یک جمله واره باشد این کلمه با حرف اضافه with و at هم به کار می رود:

They were pleased at (or with) what he said

They were pleased at (or with) his gentleness

53- کلمه popular به معنای محبوب بودن است. حرف اضافه این کلمه with است نه among. بنابراین

نگوئیم: John is popular among his friends

بلکه باید بگوئیم: John is popular with his friends

Published on 2016-12-12 12:10:49

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing