حذف حرف تعریف معین the قبل از home، church، market، school، hospital

گرامر: حذف حرف تعریف معین the قبل از home، church، market، school، hospital

الف- home

زمانی که کلمه home به تنهائی به کار برده می شود، یعنی قبل یا بعد از آن یک عبارت یا کلمه وصفی نمی­آید، در این حالت the حذف میشود:

He went home

She left home

They got home late

They hurried home

They arrived home after dark

توجه داشته باشید که حرف اضافه (پیش نهاده) to بعد از کلمه arrive حذف می شود و at  نیز بعد از آن استفاده نمی شود

اما زمانی که قبل یا بعد از home کلمه یا عبارتی وصفی بیاید، حرف تعریف و حروف اضافه طبق قاعده معمول مانند اسامی دیگر بر آن نیز اطلاق میشود

We went to the bride’s home

For some year this was the home of your queen

A mud hut was the only home he had lever known  

ب-  chapel، church، market، college، school، hospital، court، prison، work، sea، bed

وقتی ما از این مکان ها برای نخستین بار یا با هدف مشخص مختص به این مکان ها، دیدن میکنیم، آن ها بدون حرف تعریف معین THE به کار می روند:

We go to church to pray

We go to school to study

We go to college to study

We go to bed to sleep

We go to sea as sailors

We go to market to buy or to sell

We go to hospital as patients

We go to prison as prisoners

We go to court as litigants

We go to work as workers

اما اگر این مکان ها با مقاصدی دیگر مورد بازدید قرار گیرند حرف تعریف معین the به کار می رود:

I went to the church to see the carvings

He comes to the school sometimes to speak to the headmaster

He returned from the prison where he had been visiting his brother

They are at the sea=at the seaside

بر خلاف اسامی فوق الذکر، اسامی ذیل همیشه با حرف تعریف the  به کار می روند:

Cathedral, office, cinema, theatre

He is at the office

She is going to the theatre 

 

پایان بخش مربوط به حرف تعریف معین و نامعین

Published on 2016-12-12 12:26:05

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing