نکات گرامری اسم ها در زبان انگلیسی

گرامر: نکات گرامری اسم ها در زبان انگلیسی

 

6 انواع اسم

 

چهار نوع اسم در انگلیسی وجود دارد

 

الف- اسم عام: dog، table، man

 

ب- اسم خاص: Tom، France، Madrid، Mrs Smith

 

ج- اسم مجرد یا انتزاعی: charity، beauty، fear، courage، joy

 

د- اسم جمع: swarm، team، crowd، flock، group

 

7 جنس اسم

 

جنس های اسامی انگلیسی بسیار ساده هستند. به هر صورت، جنس یک اسم فقط بر جنسیت ضمیر و صفت ملکی آن تأثیر دارد:

 

مردها، پسرها و حیوانات نر مذکر masculine هستند

 

زن ها، دخترها و حیوانات ماده، مؤنث feminine هستند

 

موجودات غیرزنده همگی خنثی neuter هستند

 

استثناها

 

کشتی ها بنا بر معمول مؤنث فرض می شوند، و کشورها نیز وقتی که با اسم از آن ها یاد می شود همینگونه هستند:

 

The ship struck an iceberg, which tore a huge hole in her bow.

 

Scotland lost many of her bravest men in two great rebellions.

 

اکثر اسم ها برای مؤنث و مذکر به صورت یکسان به کار می روند:

 

Parent, child, cousin, author, painter, artist, rider, driver, cook, prisoner, singer, dancer, reporter, journalist;

 

برخی از اسم ها شکل مؤنث و مذکرشان با هم فرق میکنند:

 

Brother-sister; uncle-aunt;   nephew-niece;   lord-lady;   duke-duchess;  cock-hen;   drake-duck;   horse-mare;

 

شکل مؤنث برخی از اسم ها با افزودن ess به آخر شکل مذکرشان، به دست می آید. توجه داشته باشید که اسم هائی که به er یا or ختم می­شوند اغلب e و o قبل از حرف آخرشان حذف می شود:

 

Manager- manageress;   actor-actress;  conductor-conductress  

 

 

Published on 2016-12-12 12:29:20

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing