اشتباهات مربوط به حروف اضافه 14

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه 14

ادامه اشتباهات رایج مربوط به حروف اضافه

64- کلمه succeed به معنای موفق شدن  در کاری است. حرف اضافه این کلمه in است نه at. بنابراین

نگوئیم: I hope he will succeed at his work

بلکه باید بگوئیم: I hope he will succeed in his work

تبصره: این کلمه به معنای به ارث بردن نیز است. در چنین مواردی حرف اضافه to به کار میرود:

Queen Elizabeth II succeeded to the throne in 1952

65- کلمه superior  به معنای برتر بودن است. حرف اضافه این کلمه to است نه from یا than. بنابراین

نگوئیم: this is superior from (or than) that

بلکه باید بگوئیم: this is superior to that

تبصره: کلمات ذیل نیز به همین شکل با حرف اضافه to به کار می روند:

Inferior to پائین تر از

Junior to  کوچکتر از

Senior to بزرگتر از

Prior to  پیشتر از

66-  کلمه sure به معنای مطمئن بودن است. حرف اضافه این کلمه of است نه for. بنابراین

نگوئیم: I am quite sure for his honesty

بلکه باید بگوئیم: I am quite sure of his honesty

تبصره: همین مطلب درباره certain هم صادق است:

I am quite certain of it

67- کلمه surprised به معنای حیرت زده بودن است. حرف اضافه این کلمه at است نه for. بنابراین

نگوئیم: we were surprised for his failure

بلکه باید بگوئیم: we were surprised at his failure

68- کلمه suspect به معنای مظنون بودن است. حرف اضافه این کلمه of است نه for. بنابراین

نگوئیم: I suspect him for stealing the pen

بلکه باید بگوئیم: I suspect him of stealing the pen

Published on 2016-12-18 07:36:58

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing