مواردی که حرف تعریف معین در آنها به کار نمی رود

گرامر: مواردی که حرف تعریف معین در آنها به کار نمی رود

حرف تعریف معین

حرف تعریف معین در انگلیسی the است. حرف تعریف معین، برای جمع و مفرد و تمام جنسیت ها به صورت یکسان به کار می­رود؛

the boy, the boys, the girl, the girls;

4- کاربرد و حذف حرف تعریف معین

الف- حرف تعریف معین در موارد ذیل به کار برده می­شود،

یک- قبل از اسامی­ای که فقط یک مصداق در خارج دارد، یا برای آن ها یک مصداق فرض میشود:

the earth,   the sea,   the sky,  the weather,  the North Pole

دو- قبل از اسمی که به خاطر ذکر دوباره آن در متن به یک اسم معین تبدیل شده است:

His car struck a tree; you can still see the mark on the tree

سه- پیش از اسمی که بواسطه افزودن یک عبارت یا جمله­واره­ای معین شده است:

The boy that I met

The place where I met him

The girl in blue

The man on the donkey

چهار- پیش از اسمی که به خاطر موقعیتی که دارد فقط میتواند نماینده یک چیز باشد:

Ann is in the garden (=the garden of this house)

He sent for the doctor (=his own doctor)

Please pass the wine (=the wine on the table)

پنج- پیش از صفات عالی و کلمات first،  second و only زمانی که به عنوان صفت یا ضمیر به کار میروند:

Mont Blanc is the highest mountain in Europe

Most people think that Monday is the worst day in the week

شش- پیش از اسامی مفردی که به عنوان نماینده یک دسته از اشیا به کار میرود:

The cuckoo is lazy (=all cuckoos are lazy)

هفت- پیش از صفتی که عنوان مشخصه دسته ای از افراد به کار میرود:

There is no peace for any but the dead

The old and the young should be able to live together

هشت- پیش از اسامی دریاها، رودخانه ها، رشته کوه ها، مجمع الجزایر، و اسامی جمع کشورها،

The Atlantic Ocean

The Thames

The Alps

The USA

The USSR

THE Netherlands

The Orkneys

همچنین دو کشور the Congo و the Sudan

نه- پیش از از آلات موسیقی

She learnt to play the flute

ده- با اسم وعده غذائی خاص برای مراسمی خاص

The dinner given to celebrate their victory cost $ 200.

 

Published on 2016-12-05 10:04:15

Series Lessons گرامر

ورود به بحث Discussing