قواعد صفات مقایسه ای و صفات اشاره

گرامر: قواعد صفات مقایسه ای و صفات اشاره

بند 19 استفاده صفت با ضمایر one و ones:

اگر ضمایر one (برای مفرد)  و ones (برای جمع) بعد از صفات کیفی بیایند، صفات کیفی میتوانند بدون اسامیشان به کار روند. ما در مواقع مقایسه و انتخاب از این ترکیب استفاده می کنیم:

I like those pencils; I’ll take a blue one

Small bananas are often better than big ones.

کلمه one پس از صفت تفضیلی و عالی­ای که به همراه the می­آیند، حذف می­شود؛ معمولاً بعد از صفات مربوط به رنگ هم اینگونه است:

I took the largest (one)

I bought the more expensive (one) of the two

Which do you like? I like the blue (one)

فصل چهارم

صفات اشاره، توزیع و کمی

صفات و ضمایر اشاره

بند 20 شکل

صفات و ضمایر اشاره عبارتند از:

This (صفت اشاره به نزدیک مفرد)

These (صفت اشاره به نزدیک جمع)

That (صفت اشاره به دور مفرد)

Those (صفت اشاره به دور جمع)

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، صفات اشاره تنها صفاتی در انگلیسی هستند که با اسامی شان مطابقت دارند. این صفات در جمع و مفرد بودن تابع اسم خود هستند:

This man; these men; that man; those men.

این صفات به عنوان ضمایر نیز به کار می روند:

This is my brother; these are my brothers

That is my sister; those are my sisters

What is that? It is a rat

 

What are those? They are melons

Published on 2016-12-25 06:48:09

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

پیام خانی نژاد گفت:
نظر بعدی برای تست آدرس نظر

پیام خانی نژاد گفت:
تست دوباره ارسال نظر

پیام خانی نژاد گفت:
نظر جدید برای تست دریافت توسط مدیرها

Series Lessons

ورود به بحث Discussing