اشتباهات مربوط به زمان جمله

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به زمان جمله

استفاده از زمان اشتباه

105- استفاده از فعل گذشته بعد از did به جای مصدر بدون to

الف – در سؤال پرسیدن:

نگوئیم: Did you went to school yesterday?

بلکه باید بگوئیم: Did you go to school yesterday?

ب- در حالت منفی کردن:

نگوئیم: I did not went to school yesterday

بلکه باید بگوئیم: I did not go to school yesterday

بعد از فعل کمی did باید از مصدر بدون to استفاده شود، و نه از فعل گذشته.

تبصره: پاسخ پرسشی که با did شروع می شود، همیشه به صورت گذشته بیان می­شود:

Did you see the picture?

Yes, I saw the picture; or yes, I did.

106- استفاده از فعل مفرد سوم شخص بعد از does به جای مصدر بدون to:

الف- در حالت پرسشی:

نگوئیم: Does the gardener waters the flowers?

بلکه باید بگوئیم: Does the gardener water the flowers?

ب- در حالت منفی کردن:

نگوئیم:  The man does not waters the flowers

بلکه باید بگوئیم: The man does not water the flowers

بعد از فعل کمکی does، از مصدر بدون to باید استفاده شود، و از فعل سوم شخص حاضر.

تبصره: در پاسخ به سؤالی که با does آغاز می­شود، همیشه از سوم شخص حاضر استفاده می شود:

Does he like the cinema?

Yes, he likes the cinema

Yes, he does.

Published on 2016-12-28 06:40:52

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing