اشتباهات مربوط به زمان فعل

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به زمان فعل

خلط زمان­

117- اگر ما درباره فعلی سخن می­گوئیم که به تازگی به اتمام رسیده است باید از زمان ماضی نقلی استفاده کنیم نه زمان گذشته ساده. بنابراین

نگوئیم: The clock struck

بلکه باید بگوئیم: The clock has struck

118- برای توصیف فعلی که در گذشته شروع شده و در زمان حال ادامه دارد، باید از زمان حال کامل یا همان ماضی نقلی استفاده شود نه حال ساده. بنابراین

نگوئیم: I am in this school two years

بلکه باید بگوئیم: I have been in this school two years

گفتن جمله بالا به این معناست که I am still here یعنی من هنوز در این مدرسه مشغول هستم.

119- در جمله­ای که با since به معنای از زمانی که، آغاز می شود، باید از ماضی نقلی استفاده شود نه حال ساده. بنابراین

نگوئیم: Since he came, we are happy

بلکه باید بگوئیم: Since he came, we have been happy

120- وقتی درباره فعلی سخن می گوئیم که شروع شده و در حال ادامه است، باید از زمان حال استمراری برای توصیف آن استفاده شود نه حال ساده. بنابراین

نگوئیم: Look! Two boys fight

بلکه باید بگوئیم: Look! Two boys are fighting

Published on 2017-01-04 07:08:36

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing