ما به زبان شما حرف میزنیم

سرویس ترجمه همزمان ترجمه کردن یا عمل ترجمه همزمان، ترجمه ای شفاهی است که در آن مجموعه ی گفتار، علائم و اداها و حالات سخنگو از زبان مبدا به زبان مقصد بیان می شود. مترجم شخصی است که افکار و تفاسیر را از زبان مبدا به زبان مقصد باز می گرداند. مترجم هم‌زمان فرصت تغییر دادن عبارات، تصحیح ساختار جملات و انتخاب سبک‌های گوناگون را ندارد و رعایت زمان در بعضی موارد یک نیاز محسوب می‌شود. تنها مزیتی که مترجم هم‌زمان از آن برخوردار است ولی مترجم مکتوب از آن بی بهره است استفاده از پیامهای جانبی

Bootstrap Image Preview

سرویس های ما

ترجمه همزمان


ترجمه همزمان

قیمت


قیمت
Bootstrap Image Preview

با ما تماس بگیرید