برای مشاهده نسخه جدید وبسایت کلیک کنید

آموزش زبان اسپانیایی به فارسی در سطح پیشرفته!

1394/10/14
آموزش زبان اسپانیایی به فارسی در سطح پیشرفته!

Image result for ‫آموزش زبان اسپانیایی‬‎

 

مونث و مذکر -  femenino y masculino

اسم ها وصفات در زبان اسپانيايي حالت مذكر و مؤنث دارند.اين حالت مذكر و مؤنث بودن براي تمامي اسم ها يعني اسامي افراد و اسامي اشياء وجود دارد. بسياري از كلمات مذكر به o و بسياري از كلمات مؤنث به a ختم مي شوند.
cuadro (تابلو)
libro (كتاب)
casa (خانه)
caja (جعبه)
chico (پسر) ــ chica (دختر)
médico (پزشك مرد) ــ médica (پزشك زن)
cocinero (آشپز مرد) ــ cocinera (آشپز زن)
اگر بخواهيم براي يك اسم مذكر صفتي بياوريم،آن صفت هم حالت مذكر به خود مي گيرد.و همين طور براي مؤنث.
مثلا:
-مذكر: cuadro bonito يا bonito cuadro (تابلوي زيبا)
-مؤنث: casa bonita يا bonita casa (خانه زيبا)
كلمه cuadro مذكر است و نشانه مذكر بودن آن حرف o در انتهاي كلمه مي باشد.پس صفت هم بايد حالت مذكر داشته باشد.وكلمه casa مؤنث است.نشانه مؤنث بودن آن حرف a در انتهاي كلمه مي باشد.پس صفت هم بايد حالت مؤنث داشته باشد.
مثال ديگر:
-مذكر: médico experto (پزشك ماهر)
-مؤنث: médica experta (پزشك ماهر)
البته هميشه در قواعد زبان اسپانيايي استثناء وجود دارد.در بحث مذكر و مؤنث هم استثناءهايي هست كه بايد اونارو ياد بگيريم و حفظ كنيم.مثلا كلمه día (روز) با اين كه به a ختم مي شود،مذكر است و كلمه mano (دست) با اينكه به o ختم مي شود،مؤنث است.
اسم هايي كه به or ختم مي شوند مذكر هستند.و اگر حالت مؤنث هم داشته باشند،حرف a به آخر اضافه مي شود.
مثال: (رنگ)color___(ارزش) valor___(مزه)sabor___(عشق)amor .اين اسم ها مذكر هستند و هميشه حالت مذكر دارند.و اسم هايي هستند كه حالت مؤنث هم دارند: (برنده) ganador ___ (برنده) ganadora ___ (سفير)embajador___
(سفير) embajadora

اسم هايي كه فقط حالت مؤنث دارند:
اسم هايي كه به tad ختم مي شوند مؤنث هستند.
مثال: libertad (آزادي) __ dificultad (سختي) __ facultad (دانشكده)

اسم هايي كه به tud ختم مي شوند مؤنث هستند.
مثال: longitud (طول) __ actitud (عمل،اقدام)

اسم هايي كه به dad ختم مي شوند مؤنث هستند.
مثال: calidad (كيفيت) __ cantidad (كيفيت) __ ciudad (شهر) __ bondad (خوبي)

اسم هايي كه به ción و sión ختم مي شوند مؤنث هستند.
مثال: canción (ترانه) __ fijación (وابستگي) __ colección (كلكسيون) __ fisión (شكاف) __ visión (ديد) __ erosión (فرسايش)

عدد يك «UN» تنها عددي است كه حالت مؤنث و مذكر دارد.در حالت مذكر un و در حالت مؤنث una نوشته مي شود.
مثلا: un chico (يك پسر) ___ una chica (يك دختر ) ___ una casa (يك خانه) ___ un zapato (يك كفش)
una ventana (يك پنجره) ___ un perro (يك سگ ) ___ (يك سگ ماده)una perra

كلماتي كه به ista و ante ختم مي شوند،هم براي مؤنث و هم براي مذكر به كار مي روند.
مثال: artista (هنرمند) __ tenista ( بازيگر تنيس) __ dentista (دندانپزشك) __ estudiante (دانش آموز) __ calmante (آرام بخش) __ amante (عاشق)

 

مكالمه :

yo soy Martín Muñoz. من مارتين مونيوس هستم
tengo sesenta y siete años شصت و هفت سال دارم
soy español اسپانيايي هستم
vivo en toledo, en una casa grande y antigua در تولدو زندگي مي كنم،در يك خانه بزرگ و قديمي
no estoy casado متاهل نيستم
vivo solo تنها زندگي مي كنم
todas las tardes voy al parque بعد از ضهر ها به پارك ميرم
donde encuentro a mi amigo Pascual جايي كه دوستم پاسكوآل رو مي بينم

cómo se llama usted? اسم شما چيه؟
me llamo Martín اسم من مارتين هست
qué edad tiene usted? چند سالتونه؟
tengo sesenta y siete años شصت و هفت سالمه
de dónde es usted? اهل كجا هستيد؟
soy de españa اسپانيايي هستم
en cúal ciudad de españa vive usted? در كدام شهر اسپانيا زندگي مي كنيد؟
en toledo در تولدو
cómo es su casa? خانه شما چه جور هست؟
es una casa grande y antigua يك خانه بزرگ و قديمي هست
es usted casado? آيا شما متاهل هستيد؟
no,yo soy soltero نه،من مجرد هستم
a dónde va usted las tardes? شما بعد از ضهر ها كجا مي رويد؟
voy al parque به پارك مي رم
quién es Pascual? پاسكوآل كيه؟
él es mi amigo اون دوست منه

me llamo Federico guiterrez اسم من فدريكوُ گيترِس هست
soy español pero vivo en argentina اسپانيايي هستم اما در آرژانتين زندگي مي كنم
yo soy médico من پزشك هستم
trabajo en un hospital de buenos aires در يك بيمارستان بوئنوس آيرس كار مي كنم
tengo sincuenta años پنجاه سالمه
julia es mi mujer خوليا همسر من هست
ella es espanola también او هم اسپانيايي هست
tiene cuarenta y cuatro años چهل و چهار سالشه
y es profesora de francés و معلم فرانسوي هست
tengo dos hijos دوتا بچه دارم
un hijo y una hija يك پسر و يك دختر
se llaman luis y marisol اسمشون لوئيس و ماري سُل هست
marisol tiene diesiséis años ماري سُل شانزده سالشه
y luis tiene veintiún años و لوئيس بيست و يك سالشه
luis actualmente está en españa لوئيس در حال حاضر در اسپانيا هست
él es estudiante de la universidad او دانشجو هست

cómo se llama usted? اسم شما چيه؟
me llamo Federico اسم من فدريكو هست
es usted español? آيا شما اسپانيايي هستيد؟
sí,soy español يله اسپانيايي هستم
vive usted en españa? آيا شما در اسپانيا زندگي مي كنيد؟
no,vivo en argentina نه،در آرژانتين زندگي مي كنم
en qué trabaja usted? چه شغلي داريد؟
soy médico پزشك هستم
dónde trabaja usted? كجا كار مي كنيد؟
en un hospital de buenos aires در يك بيمارستان بوئنوس آيرس
qué edad tiene usted? چند سالتونه؟
tengo sincuenta años پنجاه سالمه
cómo se llama su esposa? اسم همسر شما چيه؟
se llama julia اسمش خوليا هست
qué edad tiene? چند سال داره؟
ella tiene cuarenta y cuatro años او چهل و چهار سال داره
cúantos hijos tiene usted? چند تا بچه داريد؟
dos hijos,un hijo y una hija دو تا،يك پسر و يك دختر
cómo se llaman? اسمشون چيه؟
luis y marisol لوئيس و ماري سُل
qué edad tienen? چند سالشونه؟
luis tiene veintiún años y marisol diesiséis لوئيس بيست و يك سالشه و ماري سُل شانزده

luis - yo soy luis,el hijo mayor من لوئيس هستم،فرزند بزرگ
tengo veintiúna años بيست و يك سالمه
soy estudiandte دانشجو هستم
vivo ev madrid در مادريد زندگي مي كنم
me gustan esquí y alpinismo من اسكي و كوهنوردي رو دوست دارم

marisol - hola سلام
yo soy marisol من ماريسُل هستم
tengo dieciséis años شانزده سالمه
quiero ser actriz دوست دارم هنر پيشه بشم
no me gusta nada estudiar اصلا از درس خوندن خوشم نمياد

لغات:

hola - سلام
yo - من
soy - هستم
estoy - هستم
es - هست
está - هست
y - و
españa - اسپانيا
español - اسپانيايي
vivo - زندگي مي كنم
tengo - دارم
voy - مي روم
casa - خانه
solo - تنها
tarde - بعد از ظهر،عصر،٢ دير
parque - پارك
amigo - دوست
Usted - شما (محترمانه)
dónde? - كجا؟
donde - جايي كه
qué? - چه؟ ، چي؟
que - كه
edad - سن
cúal? - كدام؟
ciudad - شهر
en - در
en la casa - در خانه
en españa - در اسپانيا
año - سال
cómo? - چه گونه؟ ، چه جور؟
grande - بزرگ
antiguo - قديمي
casado - متاهل
soltero - مجرد
quién? - چه كسي؟ ، كي؟
quien - كسي كه
pero - اما
argentina - آرژانتين
médico - پزشك
hospital - بيمارستان
trabajo - كار مي كنم
mujer - زن
también - همچنين
profesor - معلم ، دبير ،٢ پروفسور
francés - فرانسوي
actualmente - فعلا ، در حال حاضر
estudiante - دانش آموز ،٢ دانشجو
estudiar - مطالعه كردن ، درس خواندن
universidad - دانشگاه
esposo - همسر(مرد)
esposa - همسر(زن)
él - او(مذكر)
ella - او(مؤنث)
cúanto? - چه قدر؟ ، چه مقدار؟
cúantos? - چند تا؟ ، چند عدد؟
un - يك
una - يك(مؤنث)
dos - دو
hijos - فرزندان
hijo - فرزند(پسر)
hija - فرزند(دختر)
esquí - اسكي
alpinismo - كوهنوردي
actriz - بازيگر زن
nada - هيچ ، هيچ چيزمصدر - infinitivo

در زبان اسپانيايي سه نوع مصدر وجود دارد:مصدر هايي كه به ar ختم مي شوند، مصدر هايي كه به er ختم مي شوند و مصدر هايي كه به ir ختم مي شوند.
مثال:
tocar - لمس كردن، نواختن
creer - فكر كردن، باور داشتن
recibir - دريافت كردن
هر گروه قاعده صرف خاص خود را دارد.البته افعال بي قاعده زيادي هستند كه از قواعد صرف كه در اين درس براي هر سه نوع مصدر مي گويم،پيروي نمي كنند و آنها را بايد ياد بگيريم.اما فعلا صرف افعال با قاعده را ياد مي گيريم و در مورد افعال بي قاعده و چگونگي صرف كردن در درس هاي بعدي به آنها مي پردازيم.

(ar,er,ir) علامت هاي مصدري هستند.
١- صرف حال ساده اخباري براي مصدر هايي كه به ar ختم مي شوند.
علامت مصدري را حذف مي كنيم تا ريشه مصدر به دست بيايد،سپس پسوند هاي (o - as - a - amos - áis - an) را به ترتيب به ريشه مصدر اضافه مي كنيم.
مثال:
(با حذف ar ريشه مصدر را به دست مي آوريم)tocar - ar = toc
لمس مي كنم - toc + o = toco
لمس مي كني - toc + as = tocas
لمس مي كند - toc + a = toca
لمس مي كنيم - toc + amos = tocamos
لمس مي كنيد - toc + áis = tocáis
لمس مي كنند - toc + an = tocan

٢- صرف حال ساده اخباري براي مصدر هايي كه به er ختم مي شوند.
علامت مصدري را حذف مي كنيم تا ريشه مصدر به دست بيايد،سپس پسوند هاي (o - es - e - emos - éis - en) را به ترتيب به ريشه مصدر اضافه مي كنيم.
مثال:
(با حذف er ريشه مصدر را به دست مي آوريم) creer - er = cre
فكر مي كنم - cre + o = creo
فكر مي كني - cre + es = crees
فكر مي كند - cre + e = cree
فكر مي كنيم - cre + emos = creemos
فكر مي كنيد - cre + éis = creéis
فكر مي كنند - cre + en = creen

٣- صرف حال ساده اخباري براي مصدر هايي كه به ir ختم مي شوند.
علامت مصدري را حذف مي كنيم تا ريشه مصدر به دست بيايد،سپس پسوند هاي (o - es - e - imos - ís - en) را به ترتيب به ريشه مصدر اضافه مي كنيم.
مثال:
(با حذف ir ريشه مصدر را به دست مي آوريم) recibir - ir = recib
دريافت مي كنم - recib + o = recibo
دريافت ميكني - recib + es = recibes
دريافت مي كند - recib + e = recibe
دريافت مي كنيم - recib + imos = recibimos
دريافت مي كنيد - recib + ís = recibís
دريافت مي كنند - recib + en = reciben

 

حرف تعريف - artículo


در زبان اسپانيايي ٤ نوع حرف تعريف وجود(el,los,la,las) دارد كه پيش از كلمات مفرد مذكر ، جمع مذكر، مفرد مؤنث وجمع مؤنث قرار مي گيرد. حروف تعريف در زبان فارسي وجود ندارد،اما اگر بخواهيم به انگليسي تر جمه كنيم همان the مي شود.
el - براي مفرد مذكر: el libro,el país,el nombre,el niño,el juego,el coche
los - براي جمع مذكر :los libros,los países,los nombres,los niños,los juegos,los coches
la - براي مفرد مؤنث :la ventana,la mesa,la isla,la silla,la tentación
las - براي جمع مؤنث :las ventanas,las mesas,las islas,las sillas,las tentaciónes

حروف تعريف آميخته:
اگر el بعد از حرف اضافه a قرار بگيرد،با هم آميخته مي شوند و تبديل به al مي شوند.
a + el : al
مثال:
voy al colegio - به آموزشگاه ميروم
traducir al español - به اسپانيايي ترجمه كردن
españa está al frente de la lucha contra el trorismo - اسپانيا در مقابل جنگ با تروريسم است
coger al primero - از اول شروع كردن

اگر el بعد از حرف اضافه de قرار بگيرد،با هم آميخته مي شوند و تبديل به del مي شوند.
de + el : del
مثال:
la luz del sol - نور خورشيد
el sonido del viento - صداي باد
historia del siglo veinte - تاريخ قرن بيستم


مثال ها:
el libro interesante - كتاب جالب
los libros interesante - كتاب هاي جالب
el país asiático - كشور آسيايي
los países asiáticos - كشور هاي آسيايي
el nombre de mi amigo - اسم دوست من
los nombres de mis amigos - اسم هاي دوستان من
el niño está jugando - بچه در حال بازي كردن است
los niños estan jugando - بچه ها در حال بازي كردن هستند
el juego olímpico - بازي المپيكي
los juegos olímpicos - بازي هاي المپيكي
el coche caro - ماشين گران قيمت
los coches caros - ماشين هاي گران قيمت
...
la ventana está abierta - پنجره باز است
las ventanas estan abiertas - پنجره ها باز هستند
la mesa es de madera - ميز از جنس چوب است
las mesas son de madera - ميز ها از جنس چوب هستند
la isla está en el mar mediterraneo - جزيره در درياي مديترانه است
las islas están en el mar mediterraneo - جزيره ها در درياي مديترانه هستند
la silla está detrás de la mesa - صندلي در پشت ميز است
las sillas están detrás de la mesa - صندلي ها در پشت ميز هستند
la tentación diabólica - وسوسه شيطاني
las tentaciónes diabólicas - وسوسه هاي شيطاني

لغات:
libro - كتاب
país - كشور
nombre - اسم،نام
niño - بچه
partido - مسابقه
coche - ماشين
ventana - پنجره
mesa - ميز
isla - جزيره
silla - صندلي
tentación - وسوسه
interesante جالب
asiático - آسيايي
amigo دوست
mediterraneo - مديترانه
juego - بازي
juegos olímpicos - بازي هاي المپيك
coche - ماشين،اتوموبيل
caro - گران،گران قيمت
ventana - پنجره
abierto - باز
mesa - ميز
madera - چوب
isla - جزيره
mar - دريا
mediterraneo - مديترانه
silla - صندلي
tentaciónes - وسوسه
diabólico - شيطاني
detrás - پشت،عقب
luz - نور
viento - باد
el sonido - صدا
traducir - ترجمه كردن
lucha - جنگ، كُشتي
trorismo - تروريسم
siglo - قرن
historia - تاريخ،روايت،داستان
sol - خورشيد،آفتاب
contra - مخالف،ضد
coger - گرفتن
primero - اول،اولين


حال ساده (اخباري) - presente indicativo , - بودن ser y estar

حال ساده (اخباري) فعلي است كه وقوع عملي را به طور قطع خبر مي دهد.

در اين درس با دو مصدر ser و estar كه هر دو معني بودن مي دهند،آشنا مي شويم و آنها را به حال ساده صرف مي كنيم.


serestar
تفاوت ser و estar
چه موقع بايد از ser استفاده كنيم؟
ser حالت دايمي را نشان مي دهد.البته اين حالت ممكن است در آينده تغيير كند اما در همان لحظه كه آن حالت را بيان مي كنيم، امكان ندارد تغييركند.مثلا اگر مي خواهيم بگوييم «او يك پسر است» بايد از ser استفاده كنيم.چون حالتي است كه امكان تغيير درآن وجود ندارد. يا مثلا مي خواهيم بگوييم «امروز يكشنبه است» وقتي مي گوييم امروز يكشنبه هست حالتي را بيان مي كنيم كه احتمال تغيير در آن لحظه،در آن حالت وجود ندارد.پس بايد از ser استفاده كنيم.
مثال ها:
él es un chico - او يك پسر است
hoy es domingo - امروز يكشنبه است
tú eres muy inteligente - تو خيلي باهوش هستي
yo soy juan - من خوآن هستم
el coche es de color rojo - رنگ ماشين قرمز است
nosotros somos cristianos - ما مسيحي هستيم
vosotros sois madrileños - شما مادريدي هستيد
los pájaros son bonitos - پرنده ها زيبا هستند

چه موقع بايد از estar استفاده كنيم؟
estar حالتي را بيان مي كند كه آن حالت ممكن است هر لحظه تغيير كند.مثلا: «او خواب است» ، «او در حال دويدن است» ، «ليوان روي ميز است» ، «ليوان خالي است»
مثال ها:
él está dormido - اوخواب است
él está corriendo - او در حال دويدن است
el vaso está sobre la mesa - ليوان روي ميز است
el vaso está vacío - ليوان خالي است
yo estoy muy alegre - من خيلي خوشحال هستم
yo estoy en la casa - من در خانه هستم
tú estás andando - تو در حال قدم زدن هستي
nosotros estamos trabajando - ما در حال كار كردن هستيم
vosotros estáis trabajando - شما در حال كار كردن هستيد
ellos stán nerviosos - آنها عصباني هستند
las ventanas están abiertas - پنجره ها باز هستند


حالت سوالي و منفي:
امروز يكشنبه است - hoy es domingo
امروز يكشنبه است؟ - ?hoy es domingo
امروز يكشنبه نيست - hoy no es domingo


روي ميز است - está sobre la mesa

روي ميز است؟ -?está sobre la mesa
روي ميز نيست - no está sobre la mesaUsted - وقتي مي خواهيم كسي را محترمانه خطاب كنيم به جاياز Usted استفاده مي كنيم .
Ustedes - وقتي مي خواهيم دو يا چند نفر را محترمانه خطاب كنيم،به جاي vosotros يا vosotras از Ustedes استفاده مي كنيم.
مثال ها:
شما اسپانيايي هستيد - Usted es español
شما اسپانيايي هستيد - Ustedes son españoles

شما در اسپانيا هستيد - Usted está en españa
شما در اسپانيا هستيد - Ustedes están en españa

لغات:
domingo - يكشنبه
inteligente - باهوش

dormir - خوابيدن
correr - دويدن
color - رنگ
rojo - قرمز
cristiano - مسيحي
madrileño - مادريدي
bonito - زيبا
pájaro - پرنده
vaso - ليوان
sobre - روي
mesa - ميز
vacío - خالي
muy - خيلي
alegre - خوشحال،شاد
trabajar - كار كردن
nervioso - عصباني
abierto - باز
ventana - پنجره

 


ضماير فاعلي - pronombres subjetivos

ضمير فاعلي كلمه اي است كه جاي اسم فاعل (اسامي اشخاص) را مي گيرد.در فارسي ٦ حالت دارد: من-تو-او-ما-شما-آنها
و در زبان اسپانيايي ١٢ حالت:
yo - يوُ
tú - تو

él - اِل - فقط براي مفرد مذكر
ella - اِيا - فقط براي مفرد مؤنث
nosotros - نُسٌترُس,vosotros - بُسُترُس - ,ellos - اِيُس - براي جمع مذكر يا جمع مذكر و مؤنث با هم
nosotras - نُسُتراس - , vosotras - بُسُتراس - , ellas - اِياس - فقط براي جمع مؤنث
usted - اوستِد - حالت محترمانه براي مفرد است.يعني اگر كسي را مي خواهيم محترمانه خطاب كنيم،به جاياز usted استفاده مي كنيم.
ustedes - اوستِدِس - حالت محترمانه براي جمع است.يعني اگر دو يا چند نفر را مي خواهيم محترمانه خطاب كنيم،به جاي vosotros/as از ustedes استفاده مي كنيم.

 

افعال مهم

 صرف افعال مهم در وجه حال ساده (افعال با قاعده)
١- مصدر هايي كه به ar ختم مي شوند
صحبت كردن - hablar - آبلار
صحبت مي كنم - hablo - آبلوُ
صحبت مي كني - hablas - آبلاس
صحبت مي كند - habla - آبلا
صحبت مي كنيم - hablamos - آبلامُس
صحبت مي كنيد - habláis - آبلايس
صحبت مي كنند - hablan - آبلان

كار كردن - trabajar - تِراباخار
كار مي كنم - trabajo - تراباخُ
كار مي كني - trabajas - تراباخاس
كار مي كند - trabaja - تراباخا
كار مي كنيم - trabajamos - تراباخامُس
كار مي كنيد - trabajáis - تراباخايس
كار مي كنند - trabajan - تراباخان

مطالعه كردن درس خواندن - estudiar - اِستوديار
درس مي خوانم - estudio - اِستوديوُ
درس مي خواني - estudias - اِستودياس
درس مي خواند - estudia - اِستوديا
درس مي خوانيم - estudiamos - اِستوديامُس
درس مي خوانيد - estudiáis - اِستوديايس
درس مي خوانند - estudian - اِستوديان

كمك كردن - ayudar - آيودار
كمك مي كنم - ayudo - آيودوُ
كمك مي كني - ayudas - آيوداس
كمك مي كند - ayuda - آيودا
كمك مي كنيم - ayudamos - آيودامُس
كمك مي كنيد - ayudáis - آيودايس
كمك مي كنند - ayudan - آيودان

جستجو كردن - buscar - بوسكار
جستجو مي كنم - busco - بوسكوُ
جستجو مي كني - buscas - بوسكاس
جستجو مي كند - busca - بوسكا
جستجو مي كنيم - buscamos - بوسكامُس
جستجو مي كنيد - buscáis - بوسكايس
جستجو مي كنند - buscan - بوسكان

عوض كردن تغيير دادن - cambiar - كامبيار
عوض مي كنم - cambio - كامبيوُ
عوض مي كني - cambias - كامبياس
عوض مي كند - cambia - كامبيا
عوض مي كنيم - cambiamos - كامبيامُس
عوض مي كنيد - cambáis - كامبيايس
عوض مي كنند - cambian - كامبيان

نگاه كردن تماشا كردن - mirar - ميرار
نگاه مي كنم - miro - ميروُ
نگاه مي كني - miras - ميراس
نگاه مي كند - mira - ميرا
نگاه مي كنيم - miramos - ميرامُس
نگاه مي كنيد - miráis - ميرايس
نگاه مي كنند - miran - ميران

استفاده كردن - usar - اوسار
استفاده مي كنم - uso - اوسوُ
استفاده مي كني - usas - اوساس
استفاده مي كند - usa - اوسا
استفاده مي كنيم - usamos - اوسامُس
استفاده مي كنيد - usáis - اوسايس
استفاده مي كنند - usan - اوسان

پرسيدن سؤال كردن - preguntar - پرِگونتار
مي پرسم - pregunto - پرِگونتوُ
مي پرسي - preguntas - پرِگونتاس
مي پرسد - pregunta - پرِگونتا
مي پرسيم - preguntamos - پرِگونتامُس
مي پرسيد - preguntáis - پرِگونتايس
مي پرسند - preguntan - پرِگونتان

andar قدم زدن , amar عشق ورزيدن , arreglar منظم كردن ,bajar پايين آوردن پايين آمدن , bailar رقصيدن ,cambiar عوض كردن تغيير دادن ,andar قدم زدن ,caminar راه رفتن پيمودن ,castigar تنبيه كردن جريمه كردن ,cantar آواز خواندن ,charlar گفتگو كردن گپ زدن ,cenar شام خوردن ,desayunar صبحانه خوردن ,brillar درخشيدن ,besar بوسيدن ,cocinar آشپزي كردن ,comprar خريد كردن خريدن ,continuar ادامه دادن ,conversar مكالمه كردن گفتگو كردن ,cortaكوتاه كردن بريدن ,dejar رها كردن ,derrotar شكست دادن ,desear علاقه داشتن آرزو داشتن خواستن ,durar طول كشيدن پايدار ماندن ,entrar وارد شدن وارد كردن ,enseñar نشان دادن آموزش دادن ,escuchar گوش كردن ,esperar منتظر بودن اميدوار بودن ,borrar پاك كردن ,eliminar حذف كردن پاك كردن ,llegar رسيدن ,explicar توضيح دادن ,fumar سيگار كشيدن دود كردن ,funcionar عمل كردن كار كردن ,ganar برنده شدن به دست آوردن ,gritar فرياد زدن ,invitar دعوت كردن ,lavar شستن ,limpiar تميز كردن ,luchar مبارزه كردن كشتي گرفتن , llamar صدا كردن تلفن زدن ,llenar پر كردن ,llenar پر كردن ,llevar حمل كردن بردن ,llorar گريه كردن ,mandar فرستادن دستور دادن ,manejar اداره كردن كاري را به انجام رساندن ,matar كشتن ,mezclar مخلوط كردن ,nadar شنا كردن ,nececitar نياز داشتن احتياج داشتن ,olvidar فراموش كردن ,pagar پرداخت كردن ,pegar چسباندن ,pasar گذشتن رد شدن عبور كردن گذراندن ,pesar وزن داشتن سنگيني كردن ,practicar - تمرين كردن اجرا كردن ,preparar - آماده كردن ,quemar - سوزاندن آتش زدن ,quitar برداشتن , regresar برگشتن , respirar نفس كشيدن ,rezar دعا كردن ,respetar جواب دادن ,sacar در آوردن بيرون كشيدن ,saltar پريدن ,sentar نشاندن همخواني داشتن ,significar معني داشتن با اهميت بودن ,terminar تمام كردن به پايان رساندن ,tirar پرتاب كردن شليك كردن ,tocar لمس كردن نواختن ,tardar دير كردن ,tomar گرفتن ,tratar رفتار كردن ,viajar سفر كردن ,visitar ديدن كردن ,votar راي دادن


٢ - مصدر هاي كه به er ختم مي شوند
دويدن - correr - كُرّر
مي دوم - corro - كُرّوُ
مي دوي - corres - كُرِّس
مي دود - corre - كُرِّ

85 100 731
چرا مترجمین اشراق؟

  سایت شبکه مترجمین اشراق علاوه بر ساختار ساده ثبت سفارش شما را قادر به ثبت سفارشات با هر وسع مالی در سه سطح برنزی، نقره ای و طلایی به صورت آنلاین می کند بلکه به شما این امکان را می دهد تا در در جریان کلیه جزییات مراحل انجام سفارش قرار بگیرید و در صورت نیاز بصورت مستقیم با مترجم از طریق ارسال تیکت در تماس باشید از مزایای دیگر شبکه مترجمین اشراق گارانتی کیفی 72 ساعته است که حاکی از دقت عمل مترجمین و مشتری مداری می باشد.  

ثبت سفارش
تبلیغات
کانال تلگرام اشراق