برای مشاهده نسخه جدید وبسایت کلیک کنید

تحصیل در کشورهای عرب زبان

1394/10/25
تحصیل در کشورهای عرب زبان

 تحصيلات‌ دانشگاهي‌       

Image result for ‫تحصیل در کشورهای عربی‬‎‌‌ گذراندن‌ تحصيلات‌ عالي‌ در دانشگاه‌ها، دانش‌سراها و دانشكده‌ها امكان‌پذير استدر مصر 12 دانشگاه‌ دولتي، 4 دانشگاه‌ خصوصي، 57 دانش‌سراي‌ اختصاصي‌ از جمله‌ دانش‌سراي‌ كامپيوتر، دانش‌سراي‌ خدمات‌ اجتماعي‌ و 17 دانشكده‌ تخصصي‌ از جمله‌ دانشكده‌ تربيت‌ معلم‌ و دانشكده‌ تربيت‌ بدني‌ در سطح‌ آموزش‌ عالي، فعاليت‌ دارندكليه‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ در مصر، تحت‌ پوشش‌ "وزارت‌ آموزش‌ عاليمي‌باشند.شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي، داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ با معدل‌ بسيار خوب‌ است ."دفتر هماهنگيوظيفه‌ تعيين‌ نمرات‌ قبولي‌ را براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها به‌ عهده‌ دارداين‌ دفتر بر اساس‌ ديپلم‌ قبول‌ شدگان‌ دوره‌ دبيرستان، حداكثر و حداقل‌ نمرات‌ قبولي‌ در رشته‌هاي‌ مختلف‌ را با احتساب‌ چگونگي‌ سطح‌ نمرات‌ قبولي‌ دوره‌ دبيرستان‌ اعلام‌ مي‌كندتعداد داوطلبان‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها بسيار زياد است، ولي‌ تعداد محدودي‌ بر اساس‌ نمرات‌ دوره‌ دبيرستان، موفق‌ به‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها مي‌شوندزبان‌ تحصيل‌ در دانشگاه‌هاي‌ مصر، عربي، انگليسي‌ و در دو دانشگاه‌ فرانسوي‌ مي‌باشد.

 

‌اردن‌

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

‌‌ تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌ در كشور اردن‌ شامل‌ سه‌ دوره‌ ابتدايي، متوسطه‌ و دبيرستان‌ مي‌باشدطول‌ دوره‌ ابتدايي‌ 6 سال‌ استطول‌ دوره‌ متوسطه‌ 3 سال‌ استسپس‌ وارد دبيرستان‌ها مي‌شوند كه‌ اين‌ دوره‌ نيز 3 ساله‌ استدر مجموع، مدت‌ زمان‌ تحصيل‌ قبل‌ از دانشگاه‌ در اين‌ كشور 12 سال‌ استدانش‌آموزان‌ با اتمام‌ اين‌ دوره‌ موفق‌ به‌ گرفتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ (التوجيه) مي‌شوند.

 

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

‌‌ تحصيلات‌ عالي‌ در دانشگاه‌هاي‌ دولتي‌ و نيز خصوصي‌ امكان‌پذير است.‌‌دانشگاه‌هاي‌ دولتي‌ تحت‌ نظر دولت‌ اردن‌ و با بودجه‌ دولت‌ اداره‌ مي‌شوند، ولي‌ دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ مستقل‌ هستند.‌كليه‌ دانشگاه‌ها آزمون‌ ورودي‌ برگزار مي‌كنند و بر اساس‌ قبولي‌ در آزمون، دانشجو مي‌پذيرند.زبان‌ تحصيل‌ در دانشگاه‌هاي‌ اردن، عربي‌ و انگليسي‌ است.

 

 

 ‌سوريه‌

 

 تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

‌‌ تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌ در سوريه‌ شامل‌ دو دوره‌ ابتدايي‌ و دبيرستان‌ استزمان‌ هر دوره‌ شش‌ سال‌ استدر دوره‌ دوم‌ دانش‌آموزان‌ مي‌توانند وارد هنرستان‌ها شوند و ديپلم‌ فني‌ بگيرنددانش‌ آموزاني‌ كه‌ در دبيرستان‌ها ادامه‌ تحصيل‌ مي‌دهند، ديپلم‌ (الشهادة‌ الثانویة دريافت‌ مي‌كنند

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

‌آموزش‌ عالي‌ در سوريه‌ بر عهده‌ دولت‌ است‌ و تمام‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ در اين‌ كشور دولتي‌ هستندوزارت‌ آموزش‌ عالي(وزاره‌ التعليم‌ العالي) مسئول‌ برنامه‌ريزي‌ و سياست‌گزاري‌ براي‌ تدريس‌ و پژوهش‌ در سراسر كشور و هماهنگي‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ و معادل‌سازي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ خارجي‌ و پذيرش‌ دانشجويان‌ خارجي‌ مي‌باشدزبان‌ تدريس‌ در اين‌ كشور، عربي‌ استداوطلبين‌ بر اساس‌ نمرات‌ دوره‌ ديپلم‌ به‌ دانشگاه‌ راه‌ پيدا مي‌كنند.

 

 

‌لبنان‌

 

‌ تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

‌‌ مجموع‌ تحصيلات‌ در اين‌ كشور نيز 12 سال‌ استدانش‌آموز با اتمام‌ دوره‌هاي‌ دبيرستان‌ موفق‌ به‌ گرفتن‌ ديپلم‌ دبيرستان(بكالوريا(مي‌شود.دانشجويان‌ لبناني‌ و خارجي‌ براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها در موقعيتي‌ برابر قرار دارند و براي‌ ورود به‌ دانشگاه، داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ )بكالوريا يا معادل‌ آن‌ از كشورهاي‌ ديگر الزامي‌ است.

 تحصيلات‌ دانشگاهي‌

‌ جنگ‌ طولاني‌ مدت‌ داخلي‌ و سپس‌ تهاجم‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ به‌ اين‌ كشور، فعاليت‌هاي‌ دانشگاهي‌ را تحت‌ تأثير خود قرار داده‌ استاز سوي‌ ديگر در طول‌ 15 سال‌ اخير مراكز مذهبي‌ و تبليغي‌ به‌ سمت‌ تأسيس‌ دانشگاه‌ روي‌ آورده‌اندمراكز آموزش‌ عالي‌ در لبنان‌ دولتي‌ و خصوصي‌ هستند كه‌ 8 دانشگاه‌ و 12 مؤ‌سسه‌ آموزش‌ عالي‌ را در بر مي‌گيرندزبان‌ تدريس‌ در دانشگاه‌ها، عربي، انگليسي‌ و فرانسوي‌ مي‌باشد.

 

 

  ‌كشورهاي‌ حوزه‌ خليج‌ فارس‌

‌‌ عراق، عربستان‌ سعودي، يمن، كويت، امارات‌ متحده‌ عربي، بحرين، عمان‌ و قطر.

 

‌تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

‌ دانش‌آموزان‌ در اين‌ كشورها از 6 سالگي‌ وارد دوره‌ ابتدايي‌ مي‌شونددر مراحل‌ مختلف‌ (اكثراً‌ 6 سال‌ ابتدايي‌ و 6 سال‌ متوسطه‌ و دبيرستان ( به‌ مدت‌ 12 سال‌ تحصيل‌ نموده‌ و بعد از دريافت‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ آماده‌ ورود به‌ دانشگاه‌ مي‌گردند.

 

‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌

دانشگاه‌ها در كشورهاي‌ حوزه‌ خليج‌ فارس، بيشتر دولتي‌ هستند و تنها در سال‌هاي‌ اخير در امارات‌ متحده‌ عربي، شاهد رشد سريع‌ دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ بوده‌ايمعراق‌ كه‌ زماني‌ داراي‌ دانشگاه‌هاي‌ بسيار معتبر بوده‌ است، بعد از جنگ‌ تحميلي‌ عليه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و جنگ‌ خليج‌ فارس، به‌ مشكل‌ پايين‌ آمدن‌ كيفيت‌ دانشگاه‌هايش‌ برخورده‌ است‌ و در مقابل، عربستان‌ سعودي‌ با سرمايه‌ گذاري‌ خوب‌ در طول‌ پانزده‌ سال‌ گذشته‌ از رشد كمي‌ و كيفي‌ خوبي‌ بهره‌ برده‌ است‌ و دانشگاه‌هاي‌ شاه‌ عبدالعزيز و نفت‌ و معدن‌ شاه‌ فهد از اين‌ جمله‌اندقطر با دانشگاهي‌ به‌ همين‌ نام، بحرين‌ با دانشگاه‌ بحرين، كويت‌ با دانشگاه‌ كويت‌ و عمان‌ با دانشگاه‌ سلطان‌ قابوس‌ كه‌ همگي‌ دولتي‌ هستند، سعي‌ نموده‌اند در سير نيازهاي‌ جامعة‌ داراي‌ دانشگاه‌ باشند كه‌ البته‌ براي‌ گسترش‌ كمي‌ و كيفي‌ احتياج‌ به‌ كار بيشتري‌ دارند.امارات‌ متحده‌ عربي‌ دانشگاهي‌ دولتي‌ به‌ همين‌ نام‌ دارد، و دانشگاه‌ علوم‌ اسلامي‌ و عربي‌ در دبي‌ نيز دولتي‌ استدانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ امريكايي‌ شارجه‌ و عجمان‌ نيز در سال‌هاي‌ اخير تأسيس‌ شده‌اند كه‌ در مراحل‌ اوليه‌ گسترش‌ خود قرار دارند.‌‌تحصيل‌ در دانشگاه‌هاي‌ فوق، عموماً‌ در سطح‌ بكالوريوس‌/ Bachelor است‌ كه‌ به‌ مدت‌ 4 تا 5 سال‌ به‌ طول‌ مي‌انجامددر مواردي‌ دوره‌ ماجيستر/ Master را به‌ مدت‌ دو سال‌ ارايه‌ مي‌دهند

دوره‌ تحصیلی

‌‌1 . دوره دبلوم 2 سال تحصیل است كه‌ در بعضي‌ از كشورهاي‌ عربي‌ ارايه‌ مي‌شودشرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ها داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و يا هنرستان‌هاي‌ حرفه‌اي‌ استدانشجو به‌ نمرات‌ عالي‌ براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ها نياز ندارداكثر اين‌ دوره‌ها در دانش‌سراها و دانشكده‌ها برگزار مي‌شود.

2 . دوره بکالوریوس Bachelor /  با گذراندن چهار سال تحصیل برای رشته های علوم پایه ،4 تا 5 سال برای رشته فنی – مهندسی و 6 سال برای رشته های پزشکی تکمیل می شود و به پایان می رسد.

3 . دوره‌ ماجيسترMaster / به ‌ 2 تا 3 سال‌ تحصيل‌ نياز دارد و شامل‌ يك‌ سال‌ درس‌ و يك‌ سال‌ پژوهش‌ و نگارش‌ پايان‌ نامه‌ استبراي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ دانشجو بايد داراي‌ حداقل‌ معدل‌ "جيد(خوب) از دوره‌ بكالوريوس‌ باشد.

4 . دوره‌ دكتوراه/ Ph.D.  به‌ 3 تا 5 سال‌ تحصيل‌ نياز داردشرط‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌ ماجيستر با معدل‌ بالا استدانشجو موظف‌ به‌ ارايه‌ پايان‌ نامه‌ تحصيلي‌ مي‌باشددفاع‌ موفقيت‌آميز از پايان‌ نامه‌ شرط‌ اعطاي‌ مدرك‌ دكتراست.

 

 ‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

‌‌1 . شهادة الدبلوم‌ با 2 سال‌ تحصيل‌ و يا تحصيلات‌ نيمه‌ تمام‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ در صورتي‌ كه‌ حداقل  2 سال‌ سپري‌ شده‌ باشد، به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، "کاردانی" ارزشیابی   مي‌شود.

2 . درجة ‌البكالوريوس‌ / درجة‌ الاجازة Bachelor/ صادره از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 و 2 به‌ شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ "كارشناسيارزشيابي‌ مي‌شود.

‌‌3 . درجة ‌الماجيستر Master/ فقط‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 با شرط‌ داشتن‌ درجه‌ البكالوريوس‌ و يا كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشدارزشيابي‌ مي‌شود.

4 . درجة الدکتوراه / Ph.D.  فقط از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1 به‌ شرط‌ داشتن‌ درجه‌ الماجيستر و يا كارشناسي‌ ارشد، "دكتراارزشيابي‌ مي‌شود.

5 . هيچيك‌ از مدارك‌ دانشگاهي‌ كه‌ از دانشگاه‌هاي‌ غير از گروه‌ يك‌ و گروه‌ دو ‌ اخذ گردد، ارزشيابي‌ نمي‌شود.

 

 معرفي‌ دانشگاه‌هاي‌ كشورهاي‌ عربي‌

الف) دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ يك، براي‌ كليه‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي.

1. جامعة‌ الازهر )مصر).

2.جامعة‌ الاسكندریة ‌ )مصر)

 3. جامعة‌ اسيوط (مصر)

4.جامعة‌ عين‌ الشمس‌(مصر)

5.جامعة‌ القاهرة‌ )مصر)

6. جامعة‌ الملك‌ عبدالعزيز (عربستان‌ سعودي)

.7 جامعة‌ الملك‌ فهد للبترول‌ و المعدن (عربستان‌ سعودي)

8. الجامعة‌ الاردنیة (اردن)

9. الجامعة‌ اللبنانیة (لبنان)

10.جامعة‌ القديس‌ يوسف‌ (لبنان)

11.الجامعة‌ الامریکیة في‌ بيروت‌ (لبنان)

12.الجامعة الاسلاميه في لبنان (لبنان) فقط رشته هاي علوم اسلامي (الهیات)، حقوق وزبان وادبيات عربي .روابط بين الملل و ديپلماسی

13.جامعة الامام الاوزاعي (صرفا"شعبه لبنان) فقط رشته هاي علوم اسلامي (الهیات)، زبان وادبيات عربي.

14. جامعة الروح القدس 0 الکسليک (لبنان)

15. جامعة بيروت العربيه (لبنان)

16.جامعة‌ دمشق‌ (سوريه)

17. جامعة‌ حلب‌ (سوريه) فقط‌ رشته‌هاي‌ كشاورزي‌ و تاريخ‌ علم‌

18. جامعة‌ بغداد (عراق) تا مقطع کارشناسی

ب)دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ دو كه‌ مداركشان‌ به ترتيب در دوره های‌ کارشناسی ارشد، كارشناسي، کاردانی ارزشيابي‌ مي‌شود.

1.جامعة‌ الكويت‌ (كويت) تا مقطع کارشناسی ارشد

2.جامعة‌ حلوان‌ (مصر) تا مقطع کارشناسی

3.جامعة‌ الزقازق(مصر) تا مقطع کارشناسی

4.جامعة‌ الطنطا (مصر) تا مقطع کارشناسی

5.جامعة‌ المنصورة‌ (مصر) تا مقطع کارشناسی

6.جامعة‌ القناة سوئز (مصر) تا مقطع کارشناسی

7.جامعة‌ المنوفیة ‌ )مصر) تا مقطع کارشناسی

8.جامعة مينيا (مصر) تا مقطع کارشناسی

9.الجامعة‌ الامریکیة في‌ قاهرة‌ (مصر) تا مقطع کارشناسی

10.جامعة‌ ام‌ القري‌ (عربستان‌ سعودي) تا مقطع کارشناسی

11.جامعة‌ الملك‌ سعود (عربستان‌ سعودي) تا مقطع کارشناسی

12.جامعة‌ الملك‌ فيصل‌ (عربستان‌ سعودي) تا مقطع کارشناسی

13. جامعه آل البيت (اردن) صرفاً در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد

14.جامعة‌ اليرموك‌ (اردن) تا مقطع کارشناسی

15.جامعة‌ موتة‌ (اردن) تا مقطع کارشناسی

16.جامعة‌ العلوم‌ و التكنولوجيا الاردنیة (اردن) تا مقطع کارشناسی

17.الجامعة‌ الهاشمیة (اردن) تا مقطع کارشناسی

18. الجامعة الاسلاميه في لبنان (لبنان) مقطع کارشناسی ارشد صرفاً رشته علوم سياسی و مقطع کارشناسی صرفاً رشته های علوم سياسی و مديريت

19. الجامعه الالبنانیه الدولیه Lebanes International University (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی

20. الهيئه العامه للتعليم التطبيقی و التدريب (کويت)

الف) مقطع کاردانی

ب) در مقطع كارشناسي با شرط آزمون

21.جامعة‌ حلب ‌)سوريه) تا مقطع کارشناسی

22.جامعة‌ البعث (سوريه) تا مقطع کارشناسی

23.جامعة‌ تشرين (سوريه) تا مقطع کارشناسی

24.الجامعة‌ التكنولجيا (عراق) تا مقطع کارشناسی

25.جامعة‌ البصرة‌ (عراق) تا مقطع کارشناسی

26.الجامعة‌ المستنصریة (عراق) تا مقطع کارشناسی

27- الجامعة القادسية (عراق) تا مقطع کارشناسی

28. جامعه اهل البيت Ahlulbait University (عراق) تا مقطع کارشناسی

29.جامعة‌ عدن(يمن) تا مقطع کارشناسی

30.جامعة‌ صنعا (يمن) تا مقطع کارشناسی

31.جامعة‌ السلطان‌ قابوس‌ (عمان) تا مقطع کارشناسی

32- جامعه صحار (کشورعمان) تا مقطع کارشناسی

33- کليه مزون للاداره والعلوم التطبیقیه (عمان) با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی

34- کلیه الشرق الاوسط لتقنیه المعلومات (عمان) با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی

35.جامعة‌ بحرين University of Bahrain  )بحرين)

الف) مقطع کارشناسی

ب) در مقطع کارشناسی ارشد با شرط آزمون

36- کليه البحرين الجامعيه University College of Bahrain بحرين (با شرط آزمون) تا مقطع کارشناسی

37. جامعه العلوم التطبيقيه Applied Science University بحرين (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی

38. معهد بيرلا للتکنولوجيا Birla Institute of Technology بحرين (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی

39. الجامعه الخليجيه Gulf University بحرين(باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی ارشد

40. الجامعه الملکيه للبنات Royal University for Women بحرين (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی

41. جامعه المملکه The Kingdom University بحرين (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی ارشد

42. جامعه الاهليه Ahlia University بحرين (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی ارشد

43. جامعه دلمون للعلوم والتکنولوجيا Delmon University for Science and Technology بحرين (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی ارشد

44. International University (Bahrain)

45. (باشرط آزمون) تا مقطع کارشناسی ارشد

46.جامعة‌ قطر  )قطر) تا مقطع کارشناسی

47.Abu Dhabi University (United Arab Emirates)

48. تامقطع کارشناسی ارشد (باشرط آزمون)

49.جامعة‌ الامارات‌ العربیة المتحدة‌ (امارات‌ متحده‌ عربي) تا مقطع کارشناسی

50.الجامعة‌ الامريكية في‌ الشارقة  )امارات‌ متحده‌ عربي) تا مقطع کارشناسی

51.جامعة‌ عجمان‌ للعلوم‌ و التكنولجيا (امارات‌ متحده‌ عربي) تا مقطع کارشناسی

52. کالج هوانوردی Aviation College (امارات متحده عربی) در مقطع کارشناسی فقط رشته های جهانگردی، حمل و نقل هوائی و مهندسی هوانوردی

53.دانشگاه‌ آمريكايي‌ دبي‌(با شرط‌ آزمون) تا مقطع کارشناسی

54.شعبه‌ دانشگاه‌ ولونگونگ‌ استراليا در دبي‌ (با شرط‌ آزمون) تا مقطع کارشناسی

55. دانشگاه كانادايي دبي Canadian University of Dubai  (امارات متحده عربی) تا مقطع کارشناسی(با شرط‌ آزمون)

56.دانشگاه‌ شارجه‌ University of Sharjah (با شرط‌ آزمون) تا مقطع کارشناسی

57.دانشگاه آمریکایی لبنان Lebanese American University   تا مقطع کارشناسی

 

 

‌‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ كشورهاي‌ عربي‌

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

شهاده الدّبلوم

دو سال تحصيل در مراكز آموزش عالي داشتن ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهي

كارداني

درجه البكالوريوس درجه الاجاره

Bachelor

چهار تا پنج سال تحصيل در دانشگاه‌هاي گروه يك ودو داشتن ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهي

 

كارشناسي

درجه الماجيستر

Master

ازدانشگاه‌هاي گروه يك داشتن مدرك كارشناسي

 

كارشناسي ارشد

درجه الدكتوراه

(Ph.D.)

از دانشگاه‌هاي گروه يك داشتن مدرك كارشناسي ارشد

 

دكترا

 
مقاله های مرتبط
 
 
96 100 716
چرا مترجمین اشراق؟

  سایت شبکه مترجمین اشراق علاوه بر ساختار ساده ثبت سفارش شما را قادر به ثبت سفارشات با هر وسع مالی در سه سطح برنزی، نقره ای و طلایی به صورت آنلاین می کند بلکه به شما این امکان را می دهد تا در در جریان کلیه جزییات مراحل انجام سفارش قرار بگیرید و در صورت نیاز بصورت مستقیم با مترجم از طریق ارسال تیکت در تماس باشید از مزایای دیگر شبکه مترجمین اشراق گارانتی کیفی 72 ساعته است که حاکی از دقت عمل مترجمین و مشتری مداری می باشد.  

ثبت سفارش
تبلیغات
کانال تلگرام اشراق