برای مشاهده نسخه جدید وبسایت کلیک کنید

مکالمات روزمره زبان آلمانی

1394/11/7
مکالمات روزمره زبان آلمانی

مکالمات روز مره زبان آلمانی

 

Guten Morgen goot-en mor-gen

 صبح بخیر

 (گوتِن مُرگِن)  

 

Guten Tag goot-en tak

  سلام/ روز بخیر

  (گوتِن تاک)

 

Guten Abend goot-en a-bend

 شب بخیر/ عصر بخیر

 (گوتِن آبِند)

    

Gute Nacht goot-e nakht

 شب بخیر

  (گوتِن ناخت)

 

Auf Wiedersehen owf vee-der-ziyen

  خدا حافظ

  (آوف ویدِ زییِن)

    

Bitte bi-te

 لطفا

  (بیتِ)

 

Danke dan-ke

 ممنونم

 (دانکِ)

    

Bitte schön bi-te shun

 خواهش می‌کنم

  (بیتِ شون)

 

Ja/Nein ya/nain

 خیر/ بله

 (یا/ناین)

    

Herr/Frau/Fräulein her/frau/fro-lian

 دوشیزه/ خانم / آقا

  (هِر/ فِرا/فرُلایل)

 

Wie geht es Ihnen? vee get es ee-nen

 (حال شما چطور است؟)رسمی

 (وی گیت اِس اینِن)

    

Wie geht's? vee gets

 (چالت چطوره؟ )غیر رسمی

  (وی گیتس)

 

Ich bin müde. ish bin moo-de

 .من خسته هستم

 (ایش بین مودِ)

    

Ich bin krank. ich bin krank

 .من مریض هستم 

 (ایش بین کرانک)

 

Ich habe Hunger. ich ha-be hoong-er

 .من گرسنه هستم

  (ایش هابِ هونگِر)

    

Ich habe Durst. ich ha-be dirst

 .من تشنه هستم

  (ایش هابِ دورست)

 

Gut/Es geht/So lala goot/ess get/zo lahlah

 خوبه / درسته/ بد نیست

 (گوت/ اِس گیت/ زو لالا)

    

Schlecht/Nicht Gut shlesht/nisht goot

 خوب نیست/ بد

  (شلِشت/ نیشت گوت)

 

Wie heißen Sie? vee hai-sen zee

 (اسم شما چیست؟ )رسمی

  (وی هایسِن زی)

    

Wie heißt du? vee haist doo

 (اسم تو چیست؟ )غیر رسمی

 (وی هایست دو)

 

Ich heiße... ich hai-se

 .اسم من ... است

 (ایش هایسِ)

    

Mein Name ist... main na-me ist

 .اسم من ... است

  (ماین نامِ ایست)

 

Woher kommen Sie? vo-her koh-men zee

 (شما اهل کجا هستید؟ )رسمی

  (وُهِر کُمِن زی)   

 

Woher kommst du? vo-her komst doo

 (اهل کجایی؟ )غیر رسمی

  (وُهِر کامست دو)

 

Wo wohnen Sie? vo vo-nen zee

 (کجا زندگی می‌کنید؟)رسمی

  (وو وُنِن زی)

    

Wo wohnst du? vo vonst doo

 (کجا زندگی می‌کنی؟ )غیر رسمی

 (وو وُنست دو)

 

Ich komme aus Iran.ich ko-me aus iran

 .من ایرانی هستم

 (ایش کامِ آوس ایران)

    

Ich wohne in... ich vo-ne in

 .من در ... زندگی می‌کنم

  (ایش وُنِ این)

 

Wie alt sind Sie? vee alt zind zee

 (چند سالتان است/ چقدر سن دارید؟)رسمی

  (وی آلت زیند زی)

    

Wie alt bist du? vee alt bist doo

 (چند سالته؟)غیر رسمی

  (وی آلت بیست دو)

 

Ich bin ____ Jahre alt. ich bin ____ ya-re alt

 من ... سن دارم/ من ... ساله هستم.    

  (ایش بین ... یارِ آلت)

 

Sprechen Sie Deutsch? shprech-en zee doytch

 (آیا شما می‌توانید آلمانی صحبت کنید؟ )رسمی

 (شپِرِشِن زی دُیچ)

    

Sprichst du Englisch? shprishst doo eng-lish

 (می‌تونی انگلیسی صحبت کنی؟ )غیر رسمی

  (شپریشست دو اینگلیش)

 

Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch fran-tsur-zish, ee-tal-ya-nish,span-ish, roos-ish, ya-pan-ish

 ژاپنی, روسی, اسپانیایی, ایتالیایی, فرانسوی

 (فرانسوزیش- ایتالیانیش- شپانیش- روسیش- یاپانیش)

 

Ich spreche... ish shpresh-e

 .من می‌توانم به (زبان) ... صحبت کنم

  (ایش شپرِشِ)

 

Ich spreche kein... ish shpresh-e kain

 .من نمی‌توانم به (زبان) ... صحبت کنم

  (ایش اشپِرِشِ کاین)

 

  Entschuldigen Sie ent-shool-di-gen zee

 .ببخشید

 (اِنت شُلِدی گِن زی)

    

Es tut mir leid. es toot meer lait

 .معذرت می‌خواهم

  (اِس توت مییِ لاید)

 

Bis später/bald biss shpe-ter/bahlt

 .بعدا / به زودی می‌بینمت

  (بیس شپِتِر/ بالد)

 

Tschüs/Tschau  tchews/chaow

 (خدا حافظ)غیر رسمی

  (ت شوس/ چاو)

 

Ich liebe dich. ich leeb-e dish

 .دوستت دارم

  (ایش لیبِ دیش)   

 

Ich liebe Sie. ich leeb-e zee

 . همه شما را دوست دارم

 (ایش لیبِ زی)

مکالمات روزمره زبان آلمانی

شرایط تحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد در آلمان

آشنایی با کشور آلمان

 

86 100 646
چرا مترجمین اشراق؟

  سایت شبکه مترجمین اشراق علاوه بر ساختار ساده ثبت سفارش شما را قادر به ثبت سفارشات با هر وسع مالی در سه سطح برنزی، نقره ای و طلایی به صورت آنلاین می کند بلکه به شما این امکان را می دهد تا در در جریان کلیه جزییات مراحل انجام سفارش قرار بگیرید و در صورت نیاز بصورت مستقیم با مترجم از طریق ارسال تیکت در تماس باشید از مزایای دیگر شبکه مترجمین اشراق گارانتی کیفی 72 ساعته است که حاکی از دقت عمل مترجمین و مشتری مداری می باشد.  

ثبت سفارش
تبلیغات
کانال تلگرام اشراق