بیشمار اصطلاح و عبارات و تکیه کلامهای عامیانه و رایج زبان انگلیسی با ترجمه فارسی / برای مکالمه بهتر در زبان انگلیسی

1395/1/6
بیشمار اصطلاح و عبارات و تکیه کلامهای عامیانه و رایج زبان انگلیسی  با ترجمه فارسی  /  برای مکالمه بهتر در زبان انگلیسی

بیشمار اصطلاح و تکیه کلامهای رایچ و عامیانه انگلیسی با ترجمه فارسی

اصطلاحات و عبارات و تکیه کلامهای عامیانه و رایج زبان انگلیسی  با ترجمه فارسی  /  برای مکالمه بهتر در زبان انگلیسی

 

His/Her cake is dough

دستش نمک نداره

I felt like a fool

سنگ رو یخ شدم

We have a lot of in common

ما باهم تفاهم داریم

Eat my heat off

مخمو خوردی

I was shame stricken

از خجالت آب شدم

I’m in tip-top shape today!

من امروز توپ توپم

I’m sick of it

حالم از این وضعیت بهم میخوره

Keep your head

به ادامه مطلب بروید 

 

دست و پات رو گم نکن

I’m not in a good mood

حال و حوصله ندارم

You were sublime

کارت حرف نداشت

I stand by what I did

پای کاری که کردم وایمیسم

You’re over the hump

سربالایی رو گذروندی

You heard me

درست شنیدی

You are adorable

خیلی دوست داشتنی (قابل ستایش) هستی

It’s impressive

قابل تحسینه

Pull the other one

خالی نبند

Don’t pick on me

به من گیر نده

Don’t look the other way

خودتو به اون راه نزن

Are U happy or married?

مجردی یا متاهل؟

The rest is history…باقیش رو خودت می دونی

I don’t blame you

سرزنشت نمی کنم

He/She drives me crazy

رو اعصابم راه میره، دیوونم کرده

Have you chicken out already?

هیچی نشده جا زدی

I’m still finding my feet

تازه دارم به ان عادت میکنم

Knock on wood

بزنم به تخته

You don’t have to settle

نباید جا بزنی

Don’t you talk back to me

(جواب منو نده (حاضر جوابی نکن

where are you off to in such a hurry? با این عجله کجا می ری؟

It’s along story

این قصه سر دراز داره

Happy go lucky

سر به هوا

there isn’t a cat in hell’s chance

یه ذره شانس هم نداشتن

She doesn’t even cough without her father’s permission

بدون اجازه پدرش حتی آب نمی خوره

none whatsoever

به هیچ وجه

It’s beyond your dignity

دور از شان شماست

Pull the rug from under somebody

زیرآب کسی رو زدن

To hold someone dear

لی لی به لالای کسی گذاشتن

My mother hold my brother dear

مادرم برادرم را لوس میکنه یا لیلی به لالاش میذاره

It was brutal

خیلی بی رحمانه بود

How dare you?

چطور جرات میکنی این حرف رو بزنی؟

The sea is full of other fish

آدم قحطی نیست

one,s number is up

کارت تمومه

as white as a sheet

رنگت مثل گچ سفید شده

Shake a leg!

یالا،عجله کن

I am singlehanded

دست تنهام

I had fortune on my side

بخت یارم بود

Come clean

صادق بودن

Let sleeping dogs lie!

پا روی دم شیر نذا

Leave it to me

همه کارها رو به من بسپار

Such a guy!

!این دیگه کیه! / عجب آدمیه

So unobservant

خیلی بی توجهی

Drag one’s feet

این پا اون پا کردن، لفت دادن

If you keep dragging your feet, you’ll miss the train

اگه لفتش بدی، قطارو از دست میدی

Worse comes to worst

دیگه بدتر از این نمیشه

I know it from A to Z

من از تمام ماجرا باخبر هستم

Truth hurts

حقیقت تلخ است

That’s so annoying

(واقعا آزار دهنده س (ضد حاله

Keep in the picture

‌در جریان امور قرار دادن

Never say die

به دلت بد نیار

power to you

or

more power to your elbow:خدا قوت

on the tip of my tongue

نوک زبونمه

Eat your word

حرفتو پس بگیر

Don’t rub it in

اینقدر به رخ ما نکش

to be snake in the grass… موذی (به قولی موذمار) بودن

He/She looks proud

طرف خودشو میگیره

under someone’s thumb گوش به فرمان بودن

set the world on fire شاخ غول راشکستن He/She has a big mouth او دهن لق است Get out of my face Or Get out of my sight از جلوی چشمم دور شو I take it as it comes (هر چی شد،شد (هر چه بادا باد Pull strings پارتی بازی کردن I am all eyes چهار چشمی مراقب هستم Fancy meeting you چه عجب از این طرفا You’re on قبولت دارم let bygones be bygones گذشته ها گذشته digin…. بزن تو رگ You make me sick حالمو بهم میزنی let me see the john میخوام برم دست شوی It’s all up with him/her آب از سرش گذشته Tit for tat این به اون در cost an arm and a leg…..خیلی گران It’s my treat (نوبت منه (که حساب کنم High Five or Up Top بزن قدش

I wish the best for you

بهترینها رو برای شما آرزو می کنم

I wish you many years of happiness

سالهای شاد بسیاری را برای شما آرزو دارم

Heartiest congratulations

صمیمانه ترین تبریکات

as easy as ABC

it’s a piece of cake

It’s duck soap

براحتی آب خوردن

my hands are tied

دست و بالم بسته

hit the roof

از کوره در رفتن

Pig Out

زیاد خوردن و سریع خوردن

Pedal to the metal

با تمام سرعت رفتن مخصوصا هنگام راندن ماشین

I buy it

من قبول دارم

وقتی کسی چیزی به شما میگه و شما باهاش موافقی میشه از این استفاده کرد

Top of the World

بهتر از این نمیشم

you’re on your own

خودتی و خودت

Let it go

بی خیالش شو

you’re a complete idiot

تو یه احمق به تمام معنا هستی

you’re crowding me

داری باعث میشی سردرد بگیرم

This is the limit

دیگه شورش در اومده

I misjudged you

دربارت اشتباه میکردم

Hit the bricks

بزن به چاک

Make a big deal about something

از کاه کوه ساختن

It was so gross

خیلی خفن بود

jack of all trads and master of none

همه کاره و هیچ کاره

walk on eggs

ریسک کردن

Back down

از خر شیطون پایین بیا

It’s apples and oranges

هر کسی بجای خودش

easy come easy go

باد اورده را باد میبرد

under a cloud

مظنون بودن- مورد بد گمانی بودن

to stab one’s in the back

از پشت خنجر زدن

Fair weather friend

رفیق نیمه راه

Long story short

خلاصه کنم

Get to the point

برو سر اصل مطلب

They are a perfect match اونا خیلی به هم میان

Don’t get fresh with me پررویی نکن

That’s good stuff چیز خوبیه

Tie the knot ازدواج کردن

Kick The Bucket مردن

stick to your guns روی حرفت وایسا

keep your back covered کار از محکم کاری عیب نمی کنه

i am of a quiet few friend من بیشتر از اونچه که فکر میکنی دوست دارم

Have fun for me بجای منم خوش بگذرون

Let me have my say! بذار حرفمو بزنم

You have my word بهت قول میدم

business is business حساب حسابه کاکا برادر

I salute you درود بر شما

He/she is cold fish ادم بد عنقیه

I can handle it می تونم از پسش بر بیام

I’m gonna level with you می خوام باهاتون روراست باشم

Do your best تمام تلاشت رو بکن

I’m starving بدجوری گشنمه

I wasn’t born yesterday موهامو تو آسیاب سفید نکردم

call the shots حرف اول زدن

Don’t be a drip لوس نشو

I have extra mouth to feed یه شکم دیگه رو هم باید سیر کنم

sound fair? منصفانه است؟

Make a hole راه رو باز کنید

Get rid of him/her از شرش خلاص شو

Damn straight کاملا درسته

cut it out تمومش کن

break it up تمومش کن

curiosity killed the cat فضولی موقوف

catch my eye چشممو گرفت

It’s not my taste باب میلم نیست

have your cake and eat it : هم خدا هم خرما را خواستن

Play it cool خونسرد رفتار کردن، عادی رفتار کردن

You’re a disgrace تو مایه آبروریزی هستی

What’s done is done کاری که شده دیگه شده

your guess is as good as mine منم به اندازه تو می دونم

Their defense was found wanting. (be found wanting) : به اندازه ی کافی خوب نبودن / خیلی مناسب نبودن

برات آرزوی موفقیت می کنم I cross my fingers for you

هر کس و ناکسی می دونه every Tom dick and Harry knows طرف دستش کجه he has got sticky finger جو گیر نشو don’t carrid away سوختن و ساختن Bite the bullet زندگی رو چرخوندن (اقتصادی) make ends meet سراپا گوشم I’m all ear بلا نسبت دوستان present company excepted هندونه زیر بغل کسی گذاشتن lay it on چشماتو درویش کن evert your eyes آس و پاس شدن. دار و ندار خود را باختن LOSE ONE’S SHIRT خربزه خوردن و پای لرز نشستن FACE THE MUSIC خون دل خوردن Bite the bullet خودخوری کردن Beat up on yourself ایول، دمت گرم Right on

Ok, now give!   …………….………….…………خوب بنال ببینم!

I’ll teach you!   ……….….………..…….حالا بهت نشون میدم!

Quite a party!   …………………….…………عجب مهمانی ای!

It was heaven!  …..…….…………….……………….محشر بود!

There is a dear!  …………….……..………..….…..قربونت برم!

Mind how you go!  …….………….………مواظب خودت باش!

My foot!  ………..………….…چه مزخرفاتی! ، چه جفنگیاتی!

It’s a matter of sink or swim!  ….مسئله ی مرگ و زندگی است!

Be quick about it!  …………….………..…………….لفتش نده!

Sugar!  …………………………….…………………….گندش بزنن!

Hang him!  …………..…………….…………………….گور پدرش!

Don’t pick on me!  ………………….…………………….گیر نده!

Like fun!  …………….……………! تو گفتی و من هم باور کردم

After a fashion ……….……..….…………..همچین بگی نگی!

Go for it!  ……………………..….بگیرش! ، ولش نکن! ، بزنش!

You can’t milk a bull …………….هی میگم نره میگه بدوش!

That’s the end! …………………..………… همینو کم داشتیم!

Over my dead body!  ………..…………………….کور خوندی!

He’s slow on the draw!  ………….………دوزاریش کج است!

It’s all over and done!  ……..………….……..کار تمام است!

The die is cast!  ………….……..……………کار از کار گذشته!

It’s all a fiddle!  ………….……………… همه اش کلک است!

Don’t rub it in!  ……..……………………اینقدر به رخ ما نکش!

I see ………………………………………………………..که اینطور!

What’s cooking!  ………………….………….………قضیه چیه؟!

I stand corrected.  …………….اشتباه خود را قبول می کنم!

He’s not all there!  …………….……سیمهایش قاطی است!

I swear it!  ………………………….…………..قسم می خورم!

That’s a good fun!  ………………….……….قصه ی قشنگیه!

Mark my words! ……یک روز خودت می فهمی! یادت باشه!

Cross my heart!  …………..!به شرافتم قسم! این تن بمیره

He’s not the man for that!  ………………….این کاره نیست!

Point taken!  …………………………………….………قبول کردم!

Use your loaf!  ……………..……………کله ات را به کار بینداز!

Go fly your kite!  ……….…………..سرت به کار خودت باشه!

Please yourself!.. هر کاری دلت می خواهد بکن، به من چه!

None of your cheek!  …..………….فضولی اش به تو نیومده!

Steady!  …………………………..………….حرف دهنت را بفهم!

Your wish is my command……..…….……شما امر بفرمایید!

You’re a one!  …………………..………عجب ناقلایی هستی!

I’m not a mind reader!  ……….…………علم غیب که ندارم!

None of your concern!  ……………………….فضولی موقوف!

That’s torn it!  ………………..……………همه چی ضایع شد!

Don’t ride the high horse!  ……..….از خر شیطان پیدا شو!

Forget it!  …………………….……………شد که شد به جهنم

Hop in!  ………………………….……………سوار شو!  بپر بالا!

Our eyes met!  ………….……………چشمانمان به هم افتاد

The deal fell through معامله جوش نخورد

Drop the ball :‌ اشتباه کردن و در مسولیت خرابکاری کردن

Run along ! : برو پی کارت / بروید پی کارتون

It is good fishing in troubled waters. :‌ از آب گل آلود ماهی گرفتن

I am on my beam-ends till Friday. (on your/its beam-ends) : در مضیقه / بی پول

Two brothers are as different as chalk and cheese. (Also : like chalk and cheese) : کاملا متفاوت بودن

be at a loss to do sth/for sth : در برابر انجام کاری درماندن/عاجز شدن

He will be up and about / up and doing in no time. : سلامت خود را بازیافتن / حال کسی خوب شدن

He blew hot and cold. : مردد/دودل بودن – این پا و آن پا کردن

to cement their relationship/ محکم کردن رابطه

What’s the matter? Cat got your tongue? موضوع چیه؟ موش زبونت رو خورده؟ – چرا حرف نمی‌زنی

put/bring an end to yourself/your life/it/ sth : خود را کشتن

your head is in the clouds. ( have your head in the clouds) : در ابرها سیر کردن / تو عالم هپروت بودن / دل و فکر جای دیگری بودن

His latest movie looks set to break new/fresh ground. : کار نویی کردن / ابتکار کردن

thin on the ground : ‌ محاوره : کمیاب/نایاب بودن thick on the ground : محاوره : فت و فراوان بودن ( Also: a dime a dozen [American English informal] / [British Equivalent] ten a penny)

Here is the list of names, for what it’s worth. : محاوره : خوب یا بد / دعست یا غلط / بدرد بخور یا نه

stand/keep/hold your ground : ‌تسلیم نشدن / عقب ننشستن / کوتاه نیامدن / سر حرف و تصمیم خود ایستلدن

play a prank on sb : کسی را فیلم کردن / کسی را دست انداختن

a bird in the hand (is worth two in the bush) : سیلی نقر به از حلوای نسیه

pop it out! بگو دیگه

There are limits to my tolerance: ظرفیت من هم حدی داره

I was pleased to see the back of him ! : آخش رفت / از شرش خلاص شدیم ( be glad/sorry/pleased … to see theback of sb/sth)

He is gone up in the world a bit since I knew him at college. : پیشرفت/ترقی کردن (go/come up) – come/go down : پس رفتن/تنزل کردن

What is the good/use of sth/hurrying? : فایده/حسن کاری/عجله کردن چیه؟

She’s fine now, but it was touch-and-go for a while. : موقعیت/ بیماری … : نامعلوم/نامشخص بودن

I’ll have my work out cut to get there by 9. : (have/get your work cut out) تقلا کردن /جان کندن

He thinks his life is coming apart at the seams. : در حال از هم پاشیدن

The meal was nothing special. : غذا معمولی بود/ جالب نبود

put your back into it/sth : تمام هم/نیروی خود را صرف کاری کردن * If we really put our backs into it, we could finish today.

There was no room for error / جایی برای اشتباه وجود نداره

head or tail    شیر یا خط

sth does sb a/the world of good : محاوره : برای کسی خیلی خوب بودن

sth be/rests on sb’s shoulders : مسول چیزی / کاری بودن

break the back of sth / the job : کمر چیزی را شکستن

occupy the middle ground between : میانه رو بودن sit/be on the fence :‌ بیطرف ماندن / دخالت نکردن

burn / raze sth (down) to the ground : ساختمان / شهر… :‌ با خاک یکسان کردن

why did you slam the door? /چرا اینقدر در رو محکم بستی؟

you are a curse/ آدم بدقدمی هستی

be in sb’s good books /// in sb’s bad/black books : مورد لطف . بی مهری کسی بودن

it’s just over my head/ چیزی به عقلم نمیرسه

there must be a diving point to all this/ حتما خواست خدا بوده

throw good money after bad : ضرر روی ضرر کردن / پشت سر هم پول باختن

I’m telling this for your own good/safety/benefit etc. : به نفع… خودت بودن

I’ve had your coat cleaned- It is (as) good as new now. ( Als like new) : نوی نو شدن / مثل روز اول شدن

be ay a loose end / be at loose ends : ول گشتن / بلا تکلیف بودن / بی کار بودن

clip sb’s wings : بال و پر کسی را چیدن / محدود کردن

Hang on ! I’ll be ready in half a minute/second. : فوری آماده شدن

go/drive/run like the clappers : مثل برق رفتن

cut the ground from under sb’s feet : نقشه های کسی را نقش بر آب کردن

It is no exaggeration to say (that) : اغراق نیست اگر بگم

know better than to do sth / … than that … : عاقل تر بودن / گول حرف کسی را نخوردن * He knows better than to judge by appearances.

give yourself airs / put on airs : فخر فروختن / خود را گرفتن

Fast bind fast find. : در خونت رو ببند همسایتو دزد نکن

Better be safe than sorry ~= مالتو سفت بگیر همسایه ات را دزد نگیر

how dare you question my decision?/ چطو جرات میکنی رو حرف من حرف بزنی؟

I have sympathy for him/ دلم براش میسوزه

It would be wise of you to do sth/ ….. به نفع شماست که

No snitching/ چغلی نکن

I love you, don’t ever doubt my sincerity/ من عاشقتم، به عشق و علاقه من شک نکن

Praise the lord/ thank god/ خدا رو شکر

I’ll go and eat dog food/ حاضرم به هر ذلتی تن در بدهم ولی این رفتار با من نشه

don’t get me wrong/ درباره من اشتباه برداشت نکن

Please give a warm welcome to sb/ یه کف مرتب به افتخار (یه نفر) بزنین

He is wet behind the ears دهنش بوی شیر میده

We all share in ur grief / ما همه در غم شما شریک هستیم

I’ll show you ! : تهدید:‌نشونت میدم / ثابت میکنم که

By virtue of the authority vested in me … : نظر به اختیاراتی که به بنده تفویض شده

gather/collect dust : خاک نشستن / گرفتن Her old trophies were collecting dust on the shelves.

be under house arrest : در خانه خود زندانی شدن و تحت نظر بودن

Nothing more occurs to me. : چیز دیگری به نظرم نمی رسد

This is not my idea of pleasure/fun/sth. : به نظرم این تفریح نشد Chocolate milk and a piece of cake is not my idea of dinner.

fall in love at first sight/glance :با یک نظر عاشق شدن

My treat ! : در خوردن و … :‌ مهمان من * Let’s go out to lunch – my treat.

the pleasure is all mine/ باعث افتخار و خوشحالی بنده است

he drove us in to it/ اون مارو تو این دردسر انداخت

how the hell are you?/ چطور مطوری؟(گویش خیابانی).ا

Not a peep out of you !: نفست در نیاد

huff and puff : هارت و پورت کردن

to the last gasp / breath : تا آخرین نفس

follow / carry out to the letter : نعل به نعل اجرا کردن

look fondly at sb : با نظر خریداری به کسی نگاه کردن

It is uppermost in my mind. : مد نظرم هست

Life is not always a bed of roses / a bowl of cherries. : زندگی همیشه بر وفق مراد نیست

Nature Calls (or Call of Nature) ….. باید برم دستشویی

Everything is coming up roses ” or “everything in the garden is rosy” …. همه چی مرتب و رضایت بخشه

Let Sleeping Dogs Lie …. گذشته ها گدشته، دوباره قضیه رو پیش نکش

look before your leap … گز نکرده پاره نکن (قبل از عمل فکر کن

Wot r u ,Eight ? بچه شدی !؟

you should have fought him back! باید جوابشو می دادی

I’d like to stand up for what I believe/ دوست دارم سر حرفم بایستم و ار اعتقاداتم دفاع کنم

you left me no choice/ دیگه راهی واسم باقی نذاشتی

stick to the subject/ از موضوع خارج نشیم

Take a hike/ برو پی کارت

I just happened to be there/ بر حسب اتفاق منم اونجا بودم

lets not bullshit each other./ بیا شرو ور تحویل هم ندیم

you have a way with him. رگ خوابش را بدست آوردی

it’s for grown ups/ این مال بزرگترهاست

to get some attention جلب توجه کردن

you should be proud of that احسنت/بارک الله/ تو باید به عملت افتخار کنی

sorry, I have a lot on my mind. خیلی افکارم مغشوش است

I’m in a good shape در شرایط خوبی هستم اقتصادی: وضع مالیم خوبه/ درسی: درسامو خوب خوندم/ ورزشی: رو فرم هستم

“I’ve got knots in my stomach ” or “My stomach is in knots about…” دلشوره داشتن

Cat got ur tongue? / گربه زبونتو خورده؟

Get it off your chest / خودتو خالی کن

go/fly off at/on a tangent :موضوع را عوض کردن / از این شاخه به آن شاخه پریدن

all the world and his wife : همه از بزرگ و کوچک و پیر و جوان * There was no escape on our beach holiday ! all the world and his wife were there !

call sth into play : به کار/راه انداختن

That is the way/how the cookie crumbles. : محاوره: آش کشک خالته / همینه که هست

It matters little. : چندان اهمیتی ندارد

Fine words fill not he belly. : با حلوا حلوا گفتن شکم سیر نمی شود

put/set/turn/give your mind to sth: تمام فکر و ذکر کسی چیزی بودن / تمام توجه کسی معطوف چیزی شدن

When good cheer is lacking, our friends will be packing. : فربون بند کیفتم تا پول داری رفیقتم

call / ئbreak a flag of true : اعلام / شکستن آتش بس

You need your head(s) examined. (Also : need to have your head(s) examined): محاوره: عقل کسی پاره سنگ برداشتن

Sorry I was dead to the world. : در خواب سنگین/عمیق بودن

He is loaded. : خیلی پولدار

The news spread like wildfire. :اخبار / شایعه : مثل برق/به سرعت پخش شدنش

I pity you if وای به حالت اگه

drop sb like hot potato مثل …. انداختنش بیرون

are you in game? پایه اش هستی؟

roll up your sleeves آستین بالا زدن در فرهنگ انگلیسی این کار یعنی با جدیدت مشغول کار شدن

peanut money:پول بخور و نمیر

You touch so much as one hair of my son’s head…… اگه یه مو از سر پسرم کم بشه

don’t breath a word. خفه شو

on the other hand به بیان دیگر

Money begets money.: پول پول را پیدا میکند/ درمی آورد

That sort of thing really gets (right) up my nose. : عامیانه: کفر کسی را درآوردن / کسی را کلافه کردن

Take/get the bit between the teeth //// pull socks up //// roll sleeves/trousers up : آستین همت را بالا زدن

jump with sb’s humor: با خلق و خوی کسی کنار نیامدن

She got the job under/on false pretences. : با ادعای دروغ و دوز و کلک

find favor with sb / find favor in sb’s eyes / win sb’s favor : محبت / نظر موافق کسی را جلب کردن /// مورد تایید کسی قرارگرفتن

Give sb a knuckle sandwich: با مشت زدن

put/lay your head on the block. ( Also: It’s my head that is on the block.) : ریسک کردن

Don’t hang up on me. I need to talk to you. : با عصبانیت:‌گوشی رو قطع نکن

Your guess is as good as mine. : منم بیشتر از تو در جریان نیستم / نمی دونم

What the heck: به جهنم (جهنّم ضرر

A stitch in time saves nine

کاری که سر وقت انجام داده بشه از کار بیشتر بعد ان جلوگیری میکنه

set/get/keep/start the ball rolling: کاری رو شروع کردن

He is barely on speaking terms with his father. : زیاد با پدرش خوب/جور نیست He was not on speaking terms with his brother or sisters.

have a soft spot for sb/sth : به کسی / چیزی علاقه داشتن

make mincemeat out of sb / قیمه قیمه کردن

Practise what you preach. : به آنچه به دیگران توصیه میکنی خودت عمل کن

They served coffee of a sort/of sorts. : قهوه دادند آن هم چه قهوه ای / مثلا قهوه

My heart quailed. : دلم ریخت

raise sb’s hackles / make sb’s hackles rise : خشم کسی را برانگیختن

Everything/Nothing is going/has gone right. : اوضاع روبراه بودن یا نبودن

blow/dash your OR sb’s brains out : کشتن با شلیک در سر

beat/rack/cudgel your brain(s) // beat your brains out : به مغز فشار آوردن

pin sb down : از کسی حرف کشیدن / از سنگ حرف کشیدن

fly/go out (of) the window : محاوره : از بین رفتن / بر باد رفتن / نقش بر آب شدن

He has a lot of pull. : آدم بانفوذی است

Be careful not to breathe a word. : حرفی نزدن

The police officer took down the car number. : افسر پلیس نمره ی ماشینو برداشت / یادذاشت کرد

My English is a bit rusty. : انگلیسی ام نم کشیده

she wears the pants in the house

خانه توسط خانوم اداره میشه

I’m feeling puny انگاری سرما خوردم

shoe makers son runs barefoot

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره

matricide / patricide مادر کشی/ پدر کشی

to leap a head of pack :گوی سبقت را از رقبا گرفتن

ease sb into sth: به پذیرش چیزی ترغیب کردن ease out : وادار به ترک کردن

I’m a hard-liner تندرو ( از نظر سیاسی

I give you full marks for that. [ full marks to somebody (for something)]: نمرت بیسته / مرحبا / آفرین

‘How are things?’ ‘Fine! Couldn’t be better.’ : بهتر از این نمیشه

you don’t say! / You don’t mean that !: نه بابا، جدی میگی

He meant well. : منظورش / نیتش خیر است

like water off a duck’s back : انتقاد و اخطار و توبیخ هیچ تاثیری نداشتن

She took to dancing like a duck to water. (take to something like a duck to water): چیزی رو خیلی راحت یاد گرفتن

get somebody’s goat / get on sb’s nerves: اعصاب کسی رو داغون / خرد کردن

sweet old days :یاد اون روزا بخیر

Stop aging! پیر نشی

Don’t sell yourself short! خودت را ارزون نفروش

The other way round! دقیقا برعکس

swear by s.th = have faith in s.th سر چیزی قسم خوردن I know many people swear by it, but i can’t believe!

take a hike=sling your hook(BR infm)=برو گمشو

party is over when the fat lady dances !

وقت گل نی

I have a bone to pick with you

از شما گله دارم

we’re not out of the woods yet!=خطر هنوز کامل رفع نشده

chicks fight =دعوای زنانه

Eat high off the hog: غذای گران خوردن

In my humble opinion … : در نظر حقیر / اگر جسارت نباشد باید بگویم که

Peel out / punch it / floor it / put the the pedal to the metal : ماشین:‌گازشو گرفتن / سرعت گرفتن و دور شدن

Fall / drop in/into your lap : به آسانی بدست آوردن / دست کسی افتادن That job is great. I didn’t even apply for it. It just fell into my lap.

Never fear! / I fear not ! : Don’t worry نگران نباش

It’s none of your business اصلا به توربطی نداره

count your blessings. :‌ شکر کردن بخاطر چیزهایی که خدا به کسی داده و ناراحت نشدن بخاطر چیزهایی که نداده

Lose count (of Sth /Sb) : حساب چیزی ار دست دررفتن

be (well) versed in something : در امری کاملا وارد بودن He is well versed in the art of diplomacy.

have an ace up your sleeve : ورق برنده در آستین داشتن

Have got / wear sth inside out : لباسی رو برعکس پوشیدن

By no manner means (Also Not by any manner of means ) [ BRE spoken formal ] : به هیچ وجه من الوجوه

views / opinions / plans tec. carry much weight ( with sb ): اهمیتی / وزنی / اعتباری داشتن

U LOST ME=متوجه منظورت نمیشه، تو باغ نیستم

be cut out for sth = برای کاری یا چیزی ساخته شدن

Rock bottom prices = پایین ترین قیمت ممکن

Look blue = خیلی غمگین به نظر رسیدن

A dime a dozen = صد تا یک غاز

Put it on sb’s tab = به حساب کسی گذاشتن

Burst sb’s bubble = تو ذوق کسی زدن (کسی را نا امید کردن

Screw sth up = افتضاح بار آوردن-خرابکاری کردن

it will be a fether in your cap :هر گلی زدی به سره خودت زدی

she has a memory like an elephant:اون خیلی با هوشه

hit he jackpot: پول قلنبه ای به جیب زدن / لاتاری برن / قمار بردن

Live and learn. : زگهواره تا گور دانش بجوی / اطلبو العلم من المهد الی اللحد

So much foe that ! : این هم از این ! / این که از این

So much the better ! : چه بهتر

It wasn’t so bad as last time. : به بدی دفعه پیش نبود

Looks are deceiving =ظواهر فریبنده هستند

God helps those who help themselves. :از تو حرکت از خدا برکت

It’s not rocket science = مگه میخوایم موشک هوا کنیم! (کار شاقی نیست

Go blank = مغز کسی کار نکردن،یک مرتبه همه چیز را فراموش کردن

upon/on my word ! : به شرافتم سوگند / قول میدهم

Hackney mistress, hackney maid. : مادر ببیت، دختر بشناس

It doesn’t matter when you go. : هر وقت بروید رفته اید / مهم نیست کی بروید

A propitious/favorable breeze/wind : بار شرطه / موافق ای باد شرطه برخیز / باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

Call in sick : مرخصی گرفتن با زنگ زدن به محل کار بعلت بیماری شدید

At a price : خیلی گران/ به قیمتی گزاف /// You can buy strawberries all year round, but at a price

drive/send sb up the wall/out of their mind :محاوره :‌کسی را دیونه / پاک عصبانی کردن

I need sb / sth like a hole in the head. : هیچ نیازی به کسی / چیزی نداشتن

I don’t give a rat’s ass about it(not polite):من به ان اهمیتی نمی دهم

money doesn’t grow on trees =پول که علف خرس نیست

extension lead: سیم سیار

No offence? = دلخور که نشدی؟

I set you up = گولت زدم

Keep me out of this = منو قاطی این ماجرا نکن

Ruffle sb’s feathers :کسی را برآشفتن

Be up the (shit) creek without a paddle. ( not polite) : عامیانه : تو مخمصه بودن

He is (as) good as gold. :مثل یه دسته گل بودن / خوب بودن / خوب رفتار کردن

be tearing your hair out (BRE) : بشدت کفری بودن / خود را جر دادن I’ve been tearing my hair out trying to get done in time.

You could have knocked me down with a feather. : از تعجب خشکم زده/ماتم برده بود /// دهانم وا مانده بود

not take/pay a blind bit of notice : هیچ توجهی نکردن / گوش کسی بدهکار نبودن

not take/pay a blind bit of notice : هیچ توجهی نکردن / گوش کسی بدهکار نبودن

clam up: محاوره : حرف نزدن / دم نزدن / ساکت ماندن

a cog in the machine/ wheel : کسی مهره ی ناچیز در دستگاهی بودن

The exam was much harder than I had bargained for. : سختتر از انتظار ما بودن

He was always the odd one out at school. (the odd man/one/woman out) : با دیگران فرق داشتن

drive sb to distraction : تا حد جنون و دیوانگی کسی را اذیت و ناراحت کردن

Chances are slim: هیچ شانسی نیست

Carry the can (for sb/sth) ///// be left holding the bag/baby :به آتش دیگری سوختن / بخاطر دیگری سرزنش شدن

What a hothead ! :آدم عجول

He’s always flashing his money around. : پول و چیزی را به رخ کسی کشیدن (Also Show sb/sth off)

You are such a slowcoach (BR) / slowpoke (AME).: فحش و محاوره : آدم تنبل / فس فسو

get on the wrong/right side of sb :کسی را ناراحت / خوشحال کردن * I wouldn’t like to get on the wrong side of her.

rags to riches : از فرش به عرش رسیدن

rolling in money : تو پول غلط زدن

Contraries do not meet! کوسه و ریش پهن

Spend money like Water!مثل ریگ پول خرج کردن

Good old days : یادش بخیر

There’s no time to spare: وقتی برای تلف کردن نداریم

It’s your concern =مشکل خودته

The blame falls on me = تقصیر منه

Get / grow / become maudlin : احساساتی شدن / گریه کردن

I got into a rear-ender on the way to work. (rear-ender) : تصادف ماشین: از پشت به ماشین دیگه زدن

He / She / It ain’t all that. : همچین آش دهن سوزی هم نیست OPP. : He thinks he is all that.= to be very impressive or attractive

I saw the police coming and legged it down the road. (leg it) : محاوره : دررفتن / فرار کردن

on the same wavelength زبان هم را خوب فهمیدن،هم فکر بودن

i am as i am

همینم که هستم

wheels within wheels:کاسه زیر نیم کاسه

barking dogs seldom bite= از آن نترس که های وهوی دارد از آن بترس که سر به توی دارد

“Nobody blames you.” “I should hope not.” : نگران نباش کسی بخاطر اشتباهت شماتت نمیکنه. امیدوارم نکنند

We shall never hear the last of this. : حرف در این باره تمامی ندلرد / این قصه سر دراز دارد

I’ll do it if it is the last thing do. : اگر سرم هم برود این کار را می کنم

life is dealing and willing =زندگی بده بستونه

excuze me for my french: بی ادبی من رو ببخشید

pay lip service شعار دادن ، حمایت تو خالی کردن

Pleas exuse my back ببخشید پشتم به شماست

I am pulling your leg: دارم باهات شوخی‌ می‌کنم

Poor by condition, rich by ambition هر میمونی زشت ترست ، بازیش بیشتر است

Put it down to bad luck اینو به حساب بدشانسی بگذار

first come , first served: آسیاب به نوبت

make sense : منطقی به نظر می رسد

what a chick بچه پررو

You blew it خیت کاشتی

Go fly a kite برو پی کارت

rest assured:خیالت راحت باشه-مطمن باش

as God is my witness :خدا شاهد

Beyond of all doubt. تردیدی نیست

nation of Zombies!ملت بی خیال

he was already living on borrowed time. عمری دوباره از خدا گرفته

at precisely 11 am: راس ساعت یازده صبح

heart- wrenching! جگرسوز

I was about about to die! داشتم می مردم

To Him we shall return!بازگشت همه به سوی اوست ، انا الله و انا الیه راجعون

you are at the see:یعنی تو تو باغ نیستی

Pass the buck گردن کسی انداختن

I had a wonderful opportunity, but I muffed it فرصت‌ بسیار خوبى‌ داشتم‌ ولى‌ خیطى‌ بالا آوردم

A shifty character / An artful person : آدم هفت خط

No way:عمرا -بی خیال

honest mistake:اشتباه غیر عمدی

home wrecker :خونه خراب کن

It’s no use crying over spilled milk آب رفته به جوی باز نمی گرده

It is like talking to a brick wall.: مثل اینکه دارم با شما حرف میزنم! / انگار دارم با دیوار حرف میزنم

once in a blue moon : خیلی به ندرت

tell tale : زیراب زن

Two wrongs don’t make a right. :بدی رو با بدی جواب نده / نباید جواب داد

You are telling me !: محاوره: یعنی خودم نمی دونم! / می خوای بگی خودم نمی دونم

It’s difficult to digest!درکش خیلی سخته

Alas for me!خاک عالم بر سرم

Good for ill —> هرچه باداباد ، هرچه می خواهد بشود

let the cat out of the bag=دسته گل آب دادن

marked time=

the tongue of blame! زبان طعنه

act your age : مطابق سنت رفتار کن

are you shitting me ! !بچه خر میکنی

What a pity !چقدر حیف

Don’t let on that!! موضوع رو لو نده

knock/hit sb for six: کسی را بیچاره کردن / کسی را از پا

97 100 709
چرا مترجمین اشراق؟

  سایت شبکه مترجمین اشراق علاوه بر ساختار ساده ثبت سفارش شما را قادر به ثبت سفارشات با هر وسع مالی در سه سطح برنزی، نقره ای و طلایی به صورت آنلاین می کند بلکه به شما این امکان را می دهد تا در در جریان کلیه جزییات مراحل انجام سفارش قرار بگیرید و در صورت نیاز بصورت مستقیم با مترجم از طریق ارسال تیکت در تماس باشید از مزایای دیگر شبکه مترجمین اشراق گارانتی کیفی 72 ساعته است که حاکی از دقت عمل مترجمین و مشتری مداری می باشد.  

ثبت سفارش
تبلیغات
کانال تلگرام اشراق