آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش سوم

 

8- کلمه arrive به معنای رسیدن به جائی است. حرف اضافه مختص این فعل در زبان انگلیسی at است نه in. بنابراین

 

نگوئیم:

 

We arrived to the village at night.

 

بلکه باید بگوئیم:

 

 We arrived at the village at night.

 

تبصره: حرف اضافه in به همراه arrive در مورد کشورها و شهرهای بزرگ به کار میرود، به طور مثال،

 

Mr. Smith has arrived in London (New York, India, Tabriz, etc.)

 

9- کلمه ashamed به معنای شرمنده است. حرف اضافه این کلمه of  است نه from. بنابراین

 

نگوئیم:

 

He is now ashamed from his conduct.

 

بلکه باید بگوئیم:

 

 He is now ashamed of his conduct.

 

تبصره: نباید ترکیب ashamed of را در معنای shy یعنی خجالت کشیدن به کار برد. بنابراین به جای I am ashamed of my teach  باید گفت .I am shy of my teacher

 

10- کلمه believe به معنای اعتقاد داشتن است. حرف اضافه این فعل in  است نه to. بنابراین

 

نگوئیم:

 

 Christians believe to Jesus Christ.

 

بلکه باید بگوئیم:

 

 Christians believe in Jesus Christ.

 

تبصره: فعل to believe in به معنای ایمان داشتن به چیزی است درحالی که to believe بدون in به معنای درست دانستن چیزی است. به طور مثال،

 

I quite believe what he says.

 

 

 

11- کلمه benefit به معنای سود بردن و منتفع شدن است. حرف اضافه آن by است نه from. بنابراین

 

نگوئیم:

 

She has benefited from the change.

 

بلکه باید بگوئیم:

 

 She has benefited by the change.

 

تبصره: درصورتی که benefit به عنوان مکمل یک فعل ترکیبی با کلمات get یا derive به کار رود حرف اضافه from باید استفاده شود:

 

She got (or derived) much benefit from the change.

 

12-  کلمه boast به معنای بالیدن به چیزی یا کسی است. حرف اضافه این کلمه about است نه for. بنابراین

 

نگوئیم:

 

He boasted for his riches.

 

بلکه باید بگوئیم:

 

 He boasted of (or about) his riches.

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق