اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش پنجم

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش پنجم

18- کلمه conform به معنای همنوائی و موافقت کردن است. حرف اضافه این کلمه، to است نه with. بنابراین

نگوئیم:

We must conform with the rules.

بلکه باید بگوئیم:

 We must conform to the rules.

تبصره: اما کلمه comply که مترادف conform است، باید با حرف اضافه  with به کار رود:

We will comply with your request.

19- کلمه congratulate به معنای تحنیت و تبریک گفتن است. حرف اضافه این کلمه on است نه for. بنابراین

نگوئیم:

 I congratulate you for your success.

بلکه باید بگوئیم:

I congratulate you on your success.

20- کلمه consist به معنای متشکل از چیزی است. حرف اضافه مختص این کلمه of  است نه from. بنابراین

نگوئیم:

A year consists from twelve months.

بلکه باید بگوئیم:

A year consists of twelve months.

تبصره: باید بسیار دقت شود که کلمه consist هرگز به صورت مجهول به کار برده نشود.

21- کلمه covered به معنای پوشیده شده با است. حرف اضافه مختص این کلمه، with است نه by. بنابراین

نگوئیم:

 The mountains are covered by now.

بلکه باید بگوئیم:

 The mountains are covered with snow.

 

 22- کلمه cure به معنای معالجه شدن یا شفا یافتن است. حرف اضافه این کلمه of است نه from. بنابراین

نگوئیم:

The man was cured from his illness. 

بلکه باید بگوئیم:

 The man was cured of his illness.

تبصره: اما اگر کلمه cure به صورت اسمی به کار رفت باید با حرف اضافه for استفاده شود:

There is no cure for that disease.

Published on 2016-12-12 14:10:09

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing