اشتباهات مربوط به حذف مفعول

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حذف مفعول

275- حذف ضمیر شخصی بعد از نقل قول، اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

“I am learning English”, said.

بلکه باید بگوئیم:

“I am learning English”, he said.

بعد از نقل قول، ضمیر شخصی به عنوان فاعل فعل اخباری باید بیان شود.

276- مفعول فعل متعدی نباید از جمله غایب باشد. بنابراین

نگوئیم:

I asked him for some paper, but he had not.

بلکه باید بگوئیم:

I asked him for some paper, but he had none.

قاعده این است که هر فعل متعدی باید یک مفعول بیان شده داشته باشد. در اینجا none به معنای هیچ یک، مفعول فعل had است.

277- حذف مفعول مستقیم هنگامی که دو مفعول در جمله وجود دارد، اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

I asked him for some ink, and he gave me.

بلکه باید بگوئیم:

I asked him for some ink, and he gave me some.

برخی از افعال متعدی مانند give, bring, send, tell, buy, show باید دارای دو مفعول بیان شده باشند که یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم است: در اینجا some مفعول مستقیم فعل gave است.

278- حذف مفعول فعل enjoy به معنای لذت بردن اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

I enjoyed during the holidays.

بلکه باید بگوئیم:

I enjoyed myself during the holidays.

Or

I enjoyed my holidays.

بعد از فعل enjoy نمی توان از حرف اضافه استفاده کرد. این فعل همیشه باید دارای مفعول باشد. و این مفعول هم گاه ضمیری انعکاسی است و گاه یک اسم.

 

Published on 2017-03-04 11:55:03

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing