آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش هفتم

28- عبارت divide into parts درست است نه divide in parts  بنابراین

نگوئیم:

 I divided the cake in four parts.

بلکه باید بگوئیم:

 I divided the cake into four parts.

تبصره: اما یک چیز ممکن است نصف یا به دو نیم تقسیم شود که در این حالت میگوئیم

He divided the apple in half (or in two).

29- کلمه doubt به معنای شک و تردید درباره چیزی یا کسی است. حرف اضافه مختص این کلمه of یا about است نه for . بنابراین

نگوئیم:

I have no doubt for his ability.

بلکه باید بگوئیم:

I have no doubt of (or about) his ability.

تبصره: کلمه doubtful به معنای مشکوک با حرف اضافه of به کار می رود:

I am doubtful of his ability to pass.

30- کلمه dressed به معنای داشتن لباس بر تن است. حرف اضافه مختص این کلمه برای مشخص کردن رنگ لباس in است نه with. بنابراین

نگوئیم:

 The woman was dressed with black.

بلکه باید بگوئیم:

The woman was dressed in black.

تبصره: جمله the woman was in black هم درست است.

31-  کلمه exception به معنای استثناء است. حرف اضافه این کلمه to است نه of. بنابراین

نگوئیم:

 This is an exception of the rule.

بلکه باید بگوئیم:

This is an exception to the rule.

تبصره: اما برای اصطلاح به استثناءِ معادل with the exception of به کار برده می شود:

He liked all his studies with the exception of Latin.

32- کلمه exchange به معنای مبادله یا معاوضه کردن است. حرف اضافه مختص این کلمه for است نه by. بنابراین

نگوئیم:

 They exchanged wheat by machinery.

بلکه باید بگوئیم:

They exchanged wheat for machinery.

تبصره: این کلمه در قالب اصطلاح in exchange for هم به کار می رود:

He gave his old car in exchange for a new one.

33- کلمه fail به معنای شکست خوردن است. حرف اضافه این کلمه  in است نه from. بنابراین

نگوئیم:

 He failed from mathematics last year.

بلکه باید بگوئیم:

He failed in mathematics last year.

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق