حروف اضافه مربوط به سفر

گرامر: حروف اضافه مربوط به سفر

بند 79 - حروف اضافه مربوط به مسافرت و حرکت

We travel from our starting point to our destination.

We travel by bus/car/train/boat/sea/plane/air.

We travel on horseback, on foot, on a bicycle or by bicycle.

We arrive in a country or town.

We arrive in or at a village.

ما وقتی به جائی می رسیم از حرف اضافه at استفاده می کنیم:

We arrive at any other destination e.g. an address, a hotel, theatre, station, meeting point, bus-stop, river, bridge, cross-roads.

اگر کلمه get  را به جای arrive استفاده کنیم در این صورت باید از to استفاده کنیم.

کلمه travel اگر به مقصد خانه باشد بدون حرف اضافه به کار می رود. البته به استثنای زمانی که خانه با یک عبارت توصیفی همراه می شود:

We went to Jack’s home.

I arrived at Ann’s home.

We get in/into a public or private vehicle (=enter it).

We get on/onto a public vehicle, a horse, a bicycle (=enter or mount).

We get out of a public or private vehicle (=alight).

We get off a public vehicle, a horse &c. (=alight, dismount).

Published on 2017-03-04 13:30:50

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing