حذف حروف عطف از میان اعداد

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: حذف حروف عطف از میان اعداد

279- حذف اسم بعد از صفت یک اشتباه رایج و تأثیرگذار است. بنابراین

نگوئیم:

The unfortunate was shot dead.

بلکه باید بگوئیم:

The unfortunate man was shot dead.

280- حذف حرف عطف and از میان اعداد اشتباهی رایج است. بنابراین

نگوئیم:

Eight thousand thirty-seven.

بلکه باید بگوئیم:

Eight thousand and thirty-seven.

برای پیوند دادنِ hundred، thousand، و million به دهگان­ها  باید از حرف عطف and استفاده شود.

281- حذف حرف عطف or بین دو عدد اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

I have only two, three, friends.

بلکه باید بگوئیم:

I have only two or three friends.

ما همواره باید بین دو عدد از حرف عطف or استفاده کنیم: two or three men، five or six pages، eight or ten pages؛

282- حذف کلمه old از عبارت مربوط به سن اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

My sister is fifteen years.

بلکه باید بگوئیم:

My sister is fifteen years old.

ما می­توانیم این عبارت را به طریق ذیل نیز بیان کنیم:

My sister is fifteen year of age.

Or

My sister is fifteen.

 

Published on 2017-03-05 09:20:29

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing