کاربردهای حروف اضافه

گرامر: کاربردهای حروف اضافه

بند 81 کاربردهای حروف اضافه  atو in

موارد استفاده از حرف اضافه at: این حرف اضافه افاده مکان می­کند،

We can be at a small village, at an address, at a certain point (e.g. a cross-roads, a bridge, a bus-stop), at home, at work:

He stayed at home yesterday.

I live at 9 York Street.

موارد استفاده از حرف اضافه in : این حرف اضافه هم درباره مکان به کار می رود:

We can be in a country, a town, a village, a square, a street, a room, a forest, a wood, a field, or any other enclosed space.

در برخی موارد این دو حرف اضافه به جای همدیگر به کار می روند. مثلاً

We can be at or in a river/lake/swimming pool etc. and at or in the sea.

حرف اضافه at در اینجا به معنای در کنار، و  in به معنای درون است. اما اگر بگوئیم at sea بدون the این به معنای در کشتی بودن است.

We can be at or in a building.

حرف اضافه at در اینجا به معنای بودن در داخل، خارج یا در محوطه یک ساختمان است. در حالی که حرف اضافه in صرفاً به معنای داخل است

Published on 2017-03-05 09:46:18

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing