کاربرد عبارتهای نادرست به جای عبارت های درست

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: کاربرد عبارتهای نادرست به جای عبارت های درست

283- کاربرد for this به جای for this reason اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

For this he wants to leave.

بلکه باید بگوئیم:

For this reason he wants to leave.

عبارت for this در معنای به این دلیل، کاملاً عبارت غلطی است. برای افاده این معنی از عبارت هائی مانند for this reason، for that reason، owing to that، یا because of that، استفاده شود.

284- کاربرد عبارت to these به جای To these words اشتباهی رایج و غلط است. بنابراین

نگوئیم:

To these, he replied….

بلکه باید بگوئیم:

To these words, he replied….

عبارت to these در معنای به این کلمات، نادرست است. به جای آن باید از عبارتی همچون to these words یا to this استفاده شود.

285- کاربرد واژه better به جای had better اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

Better go home at once.

بلکه باید بگوئیم:

You had better go home at once.

عبارت درست در معنای بهتر بود یا باید، had better، you had better go، یا it would be a good thing for you to go است.

286- کاربرد عبارت up and down به جای upstairs and downstairs اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

He is up, he is down.

بلکه باید بگوئیم:

He is upstairs, he is downstairs.

عبارت he is up به این معناست که کسی بیدار است. he is upstairs به این معناست که کسی در طبقه بالا یک ساختمان است.

Published on 2017-03-06 13:00:43

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing