اشتباهات مربوط به زمینه و معنا

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به زمینه و معنا

287- کاربرد عبارت throw it به جای throw it away در معنای آن را بنداز کنار، اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

It is dirty, throw it.

بلکه باید بگوئیم:

It is dirty, throw it away.

عبارت throw it به معنای پرت کردن چیزی مانند توپ برای کسی است. در حالی که throw it away به معنای خلاص شدن از دست چیزی است.

288- کاربرد عبارت I don’t think به جای عبارت I don’t think so، در معنای من این طور فکر نمی کنم، اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

I don’t think.

بلکه باید بگوئیم:

I don’t think so.

عبارت I don’t think یعنی من از ذهن یا مغزم استفاده نمی کنم. در حالی که عبارت I don’t think so به معنای مخالفت با یک ایده است.

289- کاربرد عبارت before yesterday به جای the day before yesterday اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

He arrived before yesterday.

بلکه باید بگوئیم:

He arrived the day before yesterday.

عبارت before yesterday، after tomorrow، after next week، به لحاظ زبانی اصطلاحاتی غلط هستند. به جای آن ها باید بگوئیم: the day before yesterday، the day after tomorrow، the week after next؛

290- کاربرد عبارت thank you  به جای No, thank you، اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

Thank you

بلکه باید بگویئم:

No, thank you.

 

عبارت thank you در پاسخ مثبت به یک درخواست یا تعارف در معنای yes please  است. ولی No, thank you در معنای رد کردن یک پیشنهاد است. 

Published on 2017-03-07 12:46:17

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing