آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش هشتم

34- کلمه full به معنای پر بودن از چیزی است. حرف اضافه این کلمه of است نه with یا from. بنابراین

نگوئیم:

The jar was full with (or from) oil.

بلکه باید بگوئیم:

The jar was full of oil.

تبصره: اما اگر کلمه fill به معنای فعلی پر شدن از  مدنظر باشد، حرف اضافه آن with است:

He filled the glass with water.

35- عبارت get rid به معنای رها شدن از شر چیزی یا کسی است. حرف اضافه این عبارت، of است نه from. بنابراین

نگوئیم:

 I shall be glad to get rid from him.

بلکه باید بگوئیم:

 I shall be glad to get rid of him.

36- کلمه glad به معنای خوشحال بودن است. حرف اضافه این کلمه، of یا about است نه from یا with. بنابراین

نگوئیم:

 I am glad from (or with) the news.

بلکه باید بگوئیم:

 I am glad of (or about) the news.

تبصره: اگر کسی در نتیجه چیزی خوشحال است باید از حرف اضافه at استفاده کنیم:

He is glad at having received a good mark.

37- کلمه good به معنای خوب بودن است. حرف اضافه آن at است نه in. بنابراین

نگوئیم:

 My brother is good in mathematics.

بلکه باید بگوئیم:

My brother is good at mathematics.

تبصره 1: کلمات bad (بد)، clever (زیرک)،  quickسریع، slow (آهسته) و کلمات مشابه دیگر نیز با حرف اضافه at به کار می روند اما کلمه weak (ضعیف) با حرف اضافه in به کار می رود:

He is weak in grammar.

تبصره 2: he is good in class به معنای این است که رفتار فرد مورد نظر در کلاس خوب است.

38- کلمه guard به معنای مواظب و مراقب بودن است. حرف اضافه این کلمه against است نه from. بنابراین

نگوئیم:

 You must guard from bad habits.

بلکه باید بگوئیم:

 You must guard against bad habits.

 

 

 

 

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق