اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش نهم

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش نهم

39- کلمه guilty  به معنای مجرم بودن است. حرف اضافه این کلمه of است نه for. بنابراین

نگوئیم:

 He was found guilty for murder.

بلکه باید بگوئیم:

 He was found guilty of murder.

40- کلمه independent به معنای مستقل بودن است. حرف اضافه این کلمه، of است نه from. بنابراین

نگوئیم:

 He is independent from his parents.

بلکه باید بگوئیم:

He is independent of his parents.

تبصره: اما در مورد dependent از حرف اضافه on استفاده میکنیم:

A child is dependent on its parents.

41- کلمه indifferent به معنای بی تفاوت بودن است. حرف اضافه این کلمه to است نه for. بنابراین

نگوئیم:

They are indifferent for politics.

بلکه باید بگوئیم:

 They are indifferent to politics.

 42- کلمه insist به معنای اصرار کردن است. حرف اضافه این کلمه on است نه to. بنابراین

نگوئیم:

He always insisted to his opinions.

بلکه باید بگوئیم:

 He always insisted on his opinions.

تبصره: اما کلمه persist به معنای ایستادگی با حرف اضافه in به کار می رود:

He persisted in his foolish ideas.

43- کلمه interested به معنای علاقمند بودن است. حرف اضافه این کلمه in است نه for. بنابراین

نگوئیم:

She is not interested for her work.

بلکه باید بگوئیم:

She is not interested in her work.

تبصره: ترکیب take interest in هم در این مورد معمول است:

She takes a great interest in music.

44- کلمه jealous به معنای حسود است. حرف اضافه این کلمه of است نه from. بنابراین

نگوئیم:

 He is very jealous from his brother.

بلکه باید بگوئیم:

He is jealous of his brother.

Published on 2016-12-12 14:24:41

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing