آموزش رایگان مجازی اشتباهات مربوط به تکرار بیمورد کلمات در جملات انگلیسی

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: آموزش رایگان مجازی اشتباهات مربوط به تکرار بیمورد کلمات در جملات انگلیسی

344- استفاده از ضمیر شخصی در یک جمله موصولی اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

The book which I lost it was new.

بلکه باید بگوئیم:

The book which I lost was new.

در یک جمله موصولی زمانی که ضمیر و موصول به یک چیز رجوع میکنند نمی توان تؤامان هم از ضمیر شخصی و هم از موصول استفاده کرد.

345- تکرار مفعول در جمله اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

The doctor I know him very well.

بلکه باید بگوئیم:

I know the doctor very well.

در جمله بالا، کلمات doctor و him به یک فرد واحد که اتفاقاً مفعول جمله است، اشاره میکنند. بنابراین یا باید از لفظ doctor استفاده کنیم یا از him؛

346- تکرار مفعول با مصدر اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

I bought an English book to read it.

بلکه باید بگوئیم:

I bought an English book to read.

یک مفعول را نمیتوان به همراه یک مصدر در صورتی که فعل مفعول میگیرد، تکرار کرد.

347- استفاده از that در گفتار مستقیم کاری اشتباه است. بنابراین

نگوئیم:

He said that, “I am sure to pass”.

بلکه باید بگوئیم:

He said, “I am sure to pass”.

 

ما نمیتوانیم در گفتار مستقیم از that استفاده کنیم. 

Published on 2017-04-15 05:15:26

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing