آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به حروف اضافه بخش یازدهم

48- کلمه married به معنای ازدواج کردن با کسی است. حرف اضافه این کلمه to است نه with. بنابراین

نگوئیم:

She was married with a rich man.

بلکه باید بگوئیم:

She was married to a rich man.

تبصره: کلمه engaged به معنای نامزد کسی بودن است. حرف اضافه این کلمه هم to است:

Miss Jones was engaged to Mr. Jones.

49- کلمه opposite به معنای مقابل چیزی بودن است. حرف اضافه این کلمه to است نه from. بنابراین

نگوئیم:

 Their house is opposite from ours.

بلکه باید بگوئیم:

 Their house is opposite to ours.

50- عبارت pass by a place به معنای گذر کسی به جائی افتادن است. نگارش این عبارت به صورت pass from a place غلط است. بنابراین

نگوئیم:

 Will you pass from the post office?

بلکه باید بگوئیم:

Will you pass by the post office?

51- عبارت  play for a team درست است نه play with a team. بنابراین

نگوئیم:

He plays regularly with that team.

بلکه باید بگوئیم:

 He plays regularly for that team.

52- کلمه pleased به معنای راضی بودن از کسی یا چیزی است. حرف اضافه این کلمه with است نه from. بنابراین

نگوئیم:

The teacher is pleased from me.

بلکه باید بگوئیم:

 The teacher is pleased with me.

تبصره: البته اگر موضوع رضایت ما یک اسم معنی یا یک جمله واره باشد این کلمه با حرف اضافه with و at هم به کار می رود:

They were pleased at (or with) what he said.

They were pleased at (or with) his gentleness.

53- کلمه popular به معنای محبوب بودن است. حرف اضافه این کلمه with است نه among. بنابراین

نگوئیم:

John is popular among his friends.

بلکه باید بگوئیم:

 

 John is popular with his friends.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق