آموزش زمان گذشته ساده از طریق درس رایگان اینترنتی سایت آموزش زبان اشراق

گرامر: آموزش زمان گذشته ساده از طریق درس رایگان اینترنتی سایت آموزش زبان اشراق

زمان گذشته ساده

در تمام افعال با قاعده این زمان با افزودن یک ed (یا d زمانی که فعل به e ختم میشود) به مصدر درست میشود. این قاعده برای تمام اشخاص یکسان است:

I worked.

You worked.

He worked.

We worked.

You worked.

They worked.

در افعال بی قاعده، زمان گذشته ساده متفاوت است. مثلاً گذشته ساده to speak، spoke است. یا گذشته ساده to eat، ate است. یا این که گذشته do، did است و به این ترتیب تا آخر. در آخر هر دیکشنری ای یک لیست از افعال بیقاعده وجود دارد و زبان آموزان میتوانند با مراجعه به آن لیست از شکل گذشته افعال بیقاعده انگلیسی مطلع شوند. در این حالت نیز شکل گذشته افعال بیقاعده هم برای تمام صیغه ها یکسان است:

I spoke.

You spoke.

He spoke.

We spoke.

You spoke.

They spoke.

حالت منفی گذشته ساده چه در افعال باقاعده و چه در افعال بیقاعده، با افزودن did not به اضافه مصدر ساخته میشود. و این قاعده برای تمام صیغه ها به صورت یکسان به کار میرود:

I did not work.

You did not work.

She did not work, and etc.

I did not speak.

You did not speak.

He did not speak, and etc.

حالت استفهامی در افعال باقاعده و بیقاعده، با استفاده از did به اضافه فاعل، و مصدر بدون to درست میشود. این قاعده برای تمام صیغه ها یکسان است:

Did I work?

Did you work?

Did he work?

Did I speak?

Did you speak?

 

Did he speak? 

Published on 2017-04-15 07:48:20

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing