آموزش رایگان اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: آموزش رایگان اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

348- استفاده از دو ساختار تفضیلی در جمله واحد اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

He is more stronger than George.

بلکه باید بگوئیم:

He is stronger than George.

تفضیل مضاعف غلط است، more stronger باید فقط به صورت stronger به کار رود. اما میتوانیم از much stronger استفاده کنیم.

349- استفاده از صفاتی که قابل تفضیل نیستند اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

My work is more perfect than his.

بلکه باید بگوئیم:

My work is superior to his.

My work is better than his.

برخی از صفات قابل تفضیل نیستند: perfect, unique, preferable, supreme, right .

350- استفاده از return back به جای return نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

She has returned back to school.

بلکه باید بگوئیم:

She has returned to school.

کلمه back نمیتواند به همراه return مورد استفاده قرار گیرد، زیرا خود return در معنای come back است.

351- استفاده از have got به جای have اشتباهی نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

He has got blue eyes and red hair.

بلکه باید بگوئیم:

He has blue eyes and red hair.

کلمه get به معنای to acquire است. و نباید استفاده شود مگر جائی که منظورمان has acquired باشد:

 

He has got his reward at last. 

Published on 2017-04-16 05:34:56

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing