آموزش رایگان و مجازی زمان حال ساده در زبان انگلیسی به زبان ساده

گرامر: آموزش رایگان و مجازی زمان حال ساده در زبان انگلیسی به زبان ساده

زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

این زمان برای اول شخص با استفاده از shall به اضافه مصدر بدون to ساخته میشود و برای سایر صیغه ها با استفاده از ساختار will به اضافه مصدر بدون to ساخته میشود:

I shall work

You will work

He will work

We shall work

They will work

حالت منفی این زمان با افزودن not  به will و shall  ساخته میشود:

I shall not work

You will not work

He will not work

We shall not work

You will not work

They will not work

حالت استفهامی زمان آینده ساده با استفاده از shall/will به اضافه فاعل و مصدر ساخته میشود:

Shall I work?

Will you work?

Will he work?

 

Shall we work? Will they work? 

Published on 2017-04-16 12:29:58

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing