آموزش رایگان اشتباهات رایج کاربرد نادرست کلمات به جای همدیگر در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: آموزش رایگان اشتباهات رایج کاربرد نادرست کلمات به جای همدیگر در زبان انگلیسی

352- استفاده از begin for به جای begin کاری اشتباه است. بنابراین

نگوئیم:

Examinations begin from Thursday.

بلکه باید بگوئیم:

Examinations begin on Thursday.

یک چیز فقط میتواند در نقطه­ای از زمان آغاز شود. نمیتوان این واژه را برای یک زمان نامعلوم به کار برد.

353- استفاده از consider as به جای consider کاری اشتباه و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

He considers me as his best friend.

بلکه باید بگوئیم:

He considers me his best friend.

بعد از کلمه consider نمیتوان از as استفاده کرد. اما ما میتوانیم بگوئیم:

He regards me as his best friend.

354- استفاده از for to به جای to کاری اشتباه و نادرست است. نبابراین

نگوئیم:

I came here for to learn English.

بلکه باید بگویئم:

I came here to learn English.

حرف اضافه for هرگز نباید قبل از علامت to مصدر قرار داده شود.

355- استفاده از from where به جای where کار اشتباهی است. بنابراین

نگوئیم:

From where can I buy a good watch?

بلکه باید بگوئیم:

Where can I buy a good watch?

کلمه where به معنای در کدام محل است در حالی که from where به معنای نقطه آغاز است:

 

From where do tourists come? 

Published on 2017-04-17 08:39:24

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing