درس رایگان درباره لیست افعال کمکی در زبان انگلیسی به همراه مشتقات آنها

گرامر: درس رایگان درباره لیست افعال کمکی در زبان انگلیسی به همراه مشتقات آنها

افعال کمکی

لیست افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی

مصدر

زمان حال

گذشته

اسم مفعول

be

To be

Am, is, are

Was, were

been

have

To have

Have, has

had

had

do

To do

Do, does

did

done

can

To be able

Can, or, am/is/are able

Could or was/were able

Been able

may

………………….

may

might

……………

must

To have to

must

Had to

Had to

need

To need

need

Didn’t need

needed

Will

…………………

will

would

……………….

shall

………………..

shall

should

………………..

ought

………………

ought

ought

…………………

dare

To dare

dare

dared

dared

used

……………

……………….

used

………………

 

 

Published on 2017-04-17 08:56:50

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing