آموزش از راه دور و رایگان اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: آموزش از راه دور و رایگان اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

356- استفاده از and etc. به جای etc. اشتباهی رایج در زبان انگلیسی است. بنابراین

نگوئیم:

I, you, we and etc. are pronouns.

بلکه باید بگوئیم:

I, you, we, etc., are pronouns.

عبارت etc. شکل مختصر et cetera است. این عبارت لاتین به معنای و چیزهای دیگر است. ترکیب and etc. اشتباه است، زیرا این عبارت ممکن است در معنای و و دیگر چیزها درک شود.

تبصره: با این حال، به دانشجویان توصیه میشود که از استفاده از etc. در انشاء خودداری نمایند و به جای آن از عبارت جایگزینی مانند and other thnigs، and the rest، and so on، استفاده کنند.  

357- استفاده از عبارت so … so that به جای عبارت so that اشتباهی رایج و نادرست است. بنابراین

نگوئیم:

I am so tired so that I cannot go.

بلکه باید بگوئیم:

I am so tired that I cannot go.

وقتی so یا Such عبارت مکملی از سنخ یک جمله واره دارد، این عبارت مکمل با استفاده از موصول that به تنهائی و نه so that معرفی میشود.

358- استفاده از from now and on  به جای from now on کاری اشتباه است. بنابراین

نگوئیم:

From now and on I will study hard.

بلکه باید بگوئیم:

From now on I will study hard.

 

 

Published on 2017-04-18 10:26:45

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing