آموزش اینترنتی و رایگان کاربردها و قواعد کلی فعل کمکی در زبان انگلیسی

گرامر: آموزش اینترنتی و رایگان کاربردها و قواعد کلی فعل کمکی در زبان انگلیسی

کارکردهای افعال کمکی

افعال کمکی به ما کمک میکنند که با استفاده از وجه وصفی معلوم و اسم مفعول زمان یا مصدر جملات را تغییر دهیم:

I am waiting.

They will be there.

He would like to come.

وقتی این افعال کمکی به همراه مصدرها به کار روند افاده امکان، اجازه، توانائی، اجبار، و استنتاج میکنند:

We may come tomorrow (امکان)

I can type  (توانائی)

We must stop now (اجبار)

قواعد کلی افعال کمکی در زبان انگلیسی

الف- تمام افعال کمکی غیرقابل صرف هستند یعنی برای تمام صیغه ها به نحو یکسان به کار میروند.

ب- حالت منفی این افعال صرفاً با استفاده از ادات نفی not بعد از این افعال کمکی ساخته میشود.

ج- حالت استفهامی جملاتی که این افعال کمکی را در بر دارند با عوض کردن جای فاعل و فعل کمکی ساخته میشود.

د- افعال کمکی در زمان های استمراری به کار نمیروند مگر در مواردی که جمله مجهول باشد.

ح- بعد از افعال کمکی عموماً مصدر به کار برده میشوند.

 

و- افعال کمکی معمولاً در محاوره به صورت ادغامی به کار برده میشوند. 

Published on 2017-04-18 10:43:58

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing