قواعد مربوط به اسم در انگلیسی بخش 2

گرامر: قواعد مربوط به اسم در انگلیسی بخش 2

ادامه مطالب مربوط به قواعد اسم جمع

د- برخی از اسامی با عوض شدن مصوت­شان به صورت جمع درمی­آیند:

Man, men;  woman, women;  foot, feet;  mouse, mice;  louse, lice;  goose, geese;  tooth, teeth;

صورت جمع child، children است.

صورت جمع penny، به دو صورت pennies و pence است. کلمه pennies زمانی به کار می رود که تک تک سکه ها مدنظر باشد ولی اگر منظور گوینده مجموع کل سکه ها باشد، از کلمه pence استفاده میشود:

The ticket costs four pence. If you have four pennies you can get it from the machine.

برخی از اسامی ماهی ها و حیوانات صورت مفرد و جمع شان یکی است:

Sheep, deer, salmon, trout, fish, grouse. (e.g. one sheep, two sheep, one fish, six fish)

برخی از اندازها و ارقام نیز شکل جمع و مفردشان یکی است.

درباره ارقام: اگر رقم hundred و thousand به صورت مشخص به کار رود، به صورت مفرد به کار می رود

Six hundred men;  two thousand and ten pounds

اندازه ها هم قواعد خاص خود را دارند که در دروس آینده در بخش مربوطه (نکته 305) به آن خواهیم پرداخت

کلمات یونانی و لاتینی که در زبان انگلیسی به همان شکل اصلی خود به کار می روند، در شکل جمع از قواعد زبان یونانی و زبان لاتین پیروی می کنند:


Agendum, agenda

Eeratum, errata

Radius, radii

Crisis, crises

Basis, bases

Axis, axes

Memorandum, memoranda

Datum, data

Phenomenon, phenomena

Terminus, termini

Appendix, appendices

Oasis, oases

 

Thesis, theses

Published on 2016-12-12 15:07:10

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing