خلط حرف اضافه: آموزش رایگان

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: خلط حرف اضافه: آموزش رایگان

403- خلطِ میان حرف اضافه from و since .

نگوئیم:

He has been ill from last Friday.

بلکه باید بگوئیم:

He has been ill since last Friday.

حرف اضافه since قبل از واژه­ها یا عبارت­هائی قرار میگیرد که به یک نقطه زمانی اشاره میکنند:

Since Monday, since yesterday, since eight o’clock, since Christmas.

زمانب که since مورد استفاده قرار میگیرد، فعل معمولاَ به صورت حال کامل به کار میرود، البته به صورت ماضی نقلی نیز استفاده می­شود:

I was glad to see Tom.

I had not seen him since last Christmas.

تبصره: حرف اضافه from میتواند به یک نقطه از زمان نیز اشاره کند، اما در این حالت باید به همراه  to یا till  به کار رود:

He works from eight o’clock till one o’clock without resting.

404- خلط میان حرف اضافه after و in.

نگوئیم:

I may be able to go after a week.

بلکه باید بگوئیم:

I may be able to go in a week.

I may be able to go in a week’s time.

 

 

Published on 2017-05-14 12:45:41

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing