کاربرد فعل کمکی هَو در مقام فعل عادی

گرامر: کاربرد فعل کمکی هَو در مقام فعل عادی

فعل کمکی have در مقام یک فعل معمولی:

فعل کمکی have در معنای تملک یا داشتنِ چیزی؛ داشتن، معنای اصلی فعل کمکی have است:

He has a black beard.

She will have $ 100 a year when she is twenty-one.

I have had this car for ten years.

حالت منفی و استفهامی این فعل را میتوان به دو طریق بیان کرد:

 

زمان حال

Have (got)

have

Haven’t (got)

Don’t have

Have I got?

Do you have?

زمان گذشته

had

Hadn’t (got)

Didn’t have

Had you (got)?

Did you have?

 

فعل کمکی have به همراه do برای بیان افعال معتاد به کار برده میشود:

Do you ever have pineapples?

 

We don’t have them very often.  

Published on 2017-05-15 12:26:19

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing