آموزش رایگان اشتباهات رایج در خلط علائم آینده

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: آموزش رایگان اشتباهات رایج در خلط علائم آینده

405- خلط حرف اضافه in با حرف اضافه within. بنابراین

نگوئیم:

I’ll come back in an hour if you mean before the end of an hour.

بلکه باید بگوئیم:

I’ll come back within an hour.

حرف اضافه in به معنای بعد از پایان است و حرف اضافه within به معنای قبل از پایان چیزی است.

406- خلط shall و will.

الف) برای بیان آینده صرف:

در شخص اول

نگوئیم:

I will go tomorrow if it is fine.

بلکه باید بگوئیم:

I shall go tomorrow if it is fine.

در دوم شخص:

نگوئیم:

He tells me you shall go tomorrow.

بلکه باید بگوئیم:

He tells me you will go tomorrow.

در سوم شخص:

نگوئیم:

He shall go if he has permission.

بلکه باید بگوئیم:

He will go if he has permission.

 

 

Published on 2017-05-16 12:10:25

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing