آموزش اشتباهات رایج در زبان انگلیسی در کلمات مخصوص برای گفتن

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: آموزش اشتباهات رایج در زبان انگلیسی در کلمات مخصوص برای گفتن

407- خلط shall و may.

باید میان

الف)

May I shut the door?

و  ب)

Shall I shut the door?

تمایز قائل شویم. اولی به معنای خواستن اجازه برای بستن در است یعنی گوینده خودش تمایل دارد که در بسته شود. ولی در مورد دوم گوینده میخواهد بداند که آیا باید در را ببندد یا این که نه آن را باز بگذارد.

408- خلط میان say و tell.

الف) say

نگوئیم:

He told, “I shall go home”.

He told that he would go home.

بلکه باید بگوئیم:

He said, “I shall go home”.

He said that he would go home.

ب) tell

نگوئیم:

He said to me that he would go home.

بلکه باید بگوئیم:

He told me that he would go home.

 

فعل to say برای 1) اشاره به کلام یک شخص حقیقی، و 2) در کلام غیرمستقیم در صورت عدم وجود یک مفعول غیرمستقیم، به کار میرود. فعل to tell در کلام غیرمستقیم وقتی جمله یک مفعول غیرمستقیم دارد به کار میرود. در جمله دوم مفعول غیرمستقیم me است. 

Published on 2017-05-16 12:20:46

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing