معانی مختلف فعل کمکی هَو

گرامر: معانی مختلف فعل کمکی هَو

معانی مختلف have

فعل کمکی have وقتی به عنوان یک فعل مستقل به کار برده میشود، معانی ذیل را میتواند داشته باشد:

الف) به معنای take که در ترکیبات مختلفی به کار برده میشود:

Take a meal;

Take food;

Take a drink;

Take a bath;

Take a lesson;

ب) به معنای give که در ترکیبات مختلفی به کار برده میشود:

Give a party;

ج) به معنای encounter است:

Encounter difficulties & trouble.

د) به معنای experience، enjoy، و به همراه یک صفت به کار برده میشود:

We have lunch at one.

They are having party tomorrow.

Did you have trouble with the costumes?

 

I hope you’ll have a good holiday.    

Published on 2017-05-16 12:31:48

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing