اشتباهات رایج در خلط افعال کنشی در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: اشتباهات رایج در خلط افعال کنشی در زبان انگلیسی

409- خلط کلمه make و do.

الف) make:

نگوئیم:

The carpenter did a large table.

بلکه باید بگوئیم:

The carpenter made a large table.

ب) do:

نگوئیم:

You must make your work carefully.

بلکه باید بگوئیم:

You must do your work carefully.

ترکیب to make در وهله نخست، به معنای ساختن و تولید کردن چیزی است؛ در حالی که to do به معنای با موفقیت به اتمام رساندن چیزی است.

دقت داشته باشید که افعال make و do برای ساختن اصطلاحات فراوانی به کار برده میشوند:

To make a mistake;    to make a promise ;    to make a speech  ;   to make an excuse  ;   to make fun of ;   to make progress ;  to make a noise ;  to make an experiment ;   to make a bed;

 

To do good;  to do evil;  to do one’s best;  to do one’s favour;   to do wrong; to do a lesson ;  to do a problem;   to do business;   to do away with;   to do gymnastics;   to do exercises.  

Published on 2017-05-17 12:13:56

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing