فعل کمکی دو و داز

گرامر: فعل کمکی دو و داز

فعل کمکی do  

بخش های اصلی: do, did, done

 

ایجابی

منفی

استفهامی

I do

I do not (don’t)

Do I?

You do

You do not (don’t)

Do you?

He does

He does not (doesn’t)

Does he?

She does

She does not (doesn’t)

Does she?

It does

It does not (doesn’t)

Does it?

We do

We do not (don’t)

Do we?

You do

You do not (don’t)

Do you?

They do

They do not (don’t)

Do they?

 

در حالت استفهام انکاری به این صورت سؤال میکنیم:

Do I not?

Don’t I?

شکل گذشته کمک فعل do، did است و برای تمام صیغه ها یکی است.

بعد از do از مصدر بدون to استفاده میکنیم:

I don’t know.

Did you know?

 

He doesn’t like me. 

Published on 2017-05-17 12:27:14

از این مطالب هم دیدن کنید

نظرات

Series Lessons

ورود به بحث Discussing