آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق

اشتباهات مربوط به حروف اضافه 12

54- کلمه prefer به معنای ترجیح دادن چیزی به چیزی است. حرف اضافه این کلمه to است نه from. بنابراین

نگوئیم:

 I prefer a blue pen from a red one

بلکه باید بگوئیم:

I prefer a blue pen to a red one

تبصره: این کلمه به صورت preferable to هم به کار می رود:

Work is preferable to idleness

55- کلمه preside به معنای ریاست کردن است. حرف اضافه این کلمه  atیا over است نه in. بنابراین

نگوئیم:

who presided in the last meeting?

بلکه باید بگوئیم:

who presided at (or over) the last meeting?

56- کلمه proud به معنای افتخار کردن به چیزی یا کسی است. حرف اضافه این کلمه of  است نه for. بنابراین

نگوئیم:

 he is proud for his promotion

بلکه باید بگوئیم:

he is proud of his promotion

تبصره: اما اصطلاح take a pride با حرف اضافه in به کار می رود:

A craftsman takes a pride in his work

57- کلمه rejoice به معنای ذوق کردن یا شاد شدن به خاطر چیزی است. حرف اضافه این کلمه، at یا in است نه for. بنابراین

نگوئیم:

 we rejoiced for his success

بلکه باید بگوئیم:

 we rejoiced at (or in) his success

58- کلمه related به معنای فامیل بودن یا رابطه داشتن است. حرف اضافه این کلمه to است نه with. بنابراین

نگوئیم:

 Are you related with him in any way?

بلکه باید بگوئیم:

 Are you related to him in any way?

تبصره: کلمه relation نیز با حرف اضافه to به کار می رود:

Is he in any relation to you?

59- کلمه repent به معنای توبه کردن است. حرف اضافه این کلمه of است نه from. بنابراین

نگوئیم:

he repented from his wrongdoing

بلکه باید بگوئیم:

 he repented of his wrongdoing

تبصره: اما کلمه repentance با حرف اضافه for به کار می رود:

 

He feels repentance for his sin.

نظرات کاربران
نظر شما در مورد این مقاله چیست؟
شبکه مترجمین اشراق
تلگرام آموزش اشراق